500/QĐ-TTG

KT. THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG-Nguyễn Sinh Hùng Theo THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -

QUYẾT ĐỊNH Số: 500/QĐ-TTg ngày 07 tháng 5 năm 2008 Về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể đầu tư xây dựng quần thể khu Lưu niệm đồng chí Ngô Gia Tự

QUYẾT ĐỊNH SỐ: 500/QĐ-TTG NGÀY 07 THÁNG 5 NĂM 2008 VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH TỔNG THỂ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG QUẦN THỂ KHU LƯU NIỆM ĐỒNG CHÍ NGÔ GIA TỰ

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 1534/BKH-LĐVX ngày 7 tháng 3 năm 2008 và công văn số 6610/BKH-LĐVX ngày 13 tháng 9 năm 2007; Bộ Tài chính tại công văn số 11626/BTC-ĐT ngày 29 tháng 8 năm 2007; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại công văn số 479/BVHTTDL-DSVH ngày 21 tháng 2 năm 2008 và của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh tại công văn số 28/UBND-XDCB ngày 23 tháng 7 năm 2007,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 Điều 1. Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh phê duyệt Quy hoạch tổng thể đầu tư xây dựng quần thể khu lưu niệm đồng chí Ngô Gia Tự tại huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh theo thẩm quyền và theo quy định; nội dung Quyết định cần quy định rõ cơ cấu các nguồn vốn đầu tư, quy mô đầu tư và các hạng mục cần tập trung đầu tư như ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại các công văn nêu trên.

Điều 2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính bố trí 70 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu cho tỉnh Bắc Ninh để thực hiện quy hoạch tổng thể đầu tư xây dựng quần thể khu lưu niệm đồng chí Ngô Gia Tự.

Việc quản lý, sử dụng kinh phí nêu trên thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Các Bộ trưởng: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác