5011/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 5011/QĐ-BVHTTDL, ngày 24 tháng 12 năm 2012 Về việc tổ chức Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Đảng trong cuộc sống hôm nay”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Quyết định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Th thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Cục Văn hóa cơ sở chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng và thực hiện tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật “Đảng trong cuộc sống hôm nay” chào mừng kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Địa đim: Nhà hát Lớn, thành phố Hà Nội.

Thòi gian: Ngày 02/02/2013.

Điều 2. Kinh phí tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật “Đảng trong cuộc sống hôm nay” trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp của Cục Văn hóa cơ sở và xã hội hóa từ các hoạt động tuyên tuyền quảng bá cho Chương trình.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Bộ trưởng;

-Lưu: VT,VHCS,BH,15.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác