5012/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 5012/QĐ-BVHTTDL, ngày 24 tháng 12 năm 2012 về việc thành lập Ban Tổ chức Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Đảng trong cuộc sống hôm nay”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Quyết định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số/QĐ-BVHTTDL ngày tháng 12 năm 2012 của Bộ Văn hóa, Th thao và Du lịch về việc t chức chương trình biu diễn nghệ thuật “Đảng trong cuộc sống hôm nay”;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật "Đảng trong cuộc sống hôm nay” gồm có các ông, Bà có tên sau đây:

1. Ông Ngô Hoài Chung, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Trưởng ban;

2. Ông Hoàng Xuân Nam, Giám đc Ban Quản lý Nhà hát Lớn Hà Nội, Phó Trưởng ban;

3. Ông Nguyễn Thành Trung, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần truyền thông VMARK, Phó Trưởng ban;

4. Bà Nguyễn Thị Kim Liên, Chánh Văn phòng Cục VHCS, y viên;

5. Bà Trn Thị Bích Huyền, Trưởng phòng KTTC-Kế toán trưởng, y viên;

6. Ông Trần Duy Bình, Trưởng phòng NTQC-Cục VHCS, y viên;

7. Bà Ninh Thị Thu Hương, Trưởng phòng QCTT-Cục VHCS, Ủy viên;

8. Ông Nguyễn Công Trung, Phó Trưởng phòng NTQC-Cục VHCS, Ủy viên;

Điều 2. Ban T chức chương trình biểu diễn nghệ thuật “Đảng trong cuộc sông hôm nay” có trách nhiệm hoàn thành tt nhiệm vụ được giao và tự giải th sau khi kết thúc công việc.

Điu 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở và các Ông, Bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:          

- Như điều 3;

- Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, VHCS, BH.15.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác