5015/QĐ-BVHTTDL

BT. Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 5015/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 12 năm 2012 về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu kết quả điều tra “Thực trạng bạo lực gia đình, đề xuất giải pháp có tính đột phá trong năm 2012 và giai đoạn 2012-2016”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định 1528/QĐ-BVHTTDL ngày 23 tháng 4 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt điều tra thực trạng bạo lực gia đình, đề xuất giải pháp có tính đột phá nhằm giảm thiu bạo lực gia đình trong năm 2012 và giai đoạn 2012-2016;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Gia đình,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng nghiệm thu kết quả điều tra “Thực trạng bạo lực gia đình, đề xuất giải pháp có tính đột phá trong năm 2012 và giai đoạn 2012-2016” gồm:

1. Ông Huỳnh Vĩnh Ái - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Chủ tịch Hội đồng;

2. Bà Trần Thị Vân Anh - Tiến sỹ - Chuyên gia cao cấp về giới, Hội Xã hội học Việt Nam - Phản biện 1.

3. Bà Nguyễn Thị Kim Hoa - Phó Giáo sư, Tiến sỹ - Trưởng khoa Xã hội học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Phản biện 2.

4. Ông Từ Mạnh Lương - Tiến sỹ - Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Văn hóa, Th thao và Du lịch - y viên.

5. Ông Mai Văn Hai - Phó Giáo sư, Tiến sỹ - Viện Xã hội học, Viện Khoa học xã hội và nhân văn - y viên.

6. Bà Nguyễn Thu Hà - Thạc sỹ - Chuyên viên chính Vụ Gia đình - Thư ký Hội đồng.

Điều 2. Kinh phí nghiệm thu được lấy từ kinh phí của Điều tra thực trạng bạo lực gia đình, đề xuất giải pháp đột phá nhằm giảm thiểu bạo lực gia đình trong năm 2012 và giai đoạn 2012-2016.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng nghiệm thu kết quả Điều tra thực trạng bạo lực gia đình đề xuất giải pháp có tính đột phá trong năm 2012 và giai đoạn 2012-2016 tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Gia đình, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và nỊiững người có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- TT Huỳnh Vĩnh Ái;

- TT Đặng Thị Bích Liên;

- Lưu: VT, GĐ.Nhật.10.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác