501/BVHTTDL-VHDT

TLBT, Vụ TVVHDT Hoàng Đức Hậu Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 501/BVHTTDL-VHDT, ngày 21 tháng 02 năm 2013 Về việc Xây dựng Đề án tổng thể đưa các chương trình, hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ vùng đồng bào thiểu số.

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thành phố có vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

 

Thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2013 theo Quyết định số 5078/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 12 năm 2012  của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vụ Văn hóa dân tộc được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị trực thuộc Bộ, các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh xây dựng Đề án tổng thể đưa các chương trình, hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Để nội dung Đề án có khả thi, thiết thực phục vụ đồng bào các dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, và đưa Đề án vào thực hiện ngay trong năm 2013, Vụ Văn hóa dân tộc đề nghị các đơn vị, các địa phương:

1. Báo cáo thực trạng đời sống văn hóa cơ sở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số của địa phương; Các hoạt động cụ thể của đơn vị thực hiện nội dung đưa văn hóa về cơ sở trong năm 2012.

2. Những nội dung cụ thể đưa các chương trình, hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số thiết thực đối với địa phương, các kiến nghị, giải pháp cần thiết đưa vào nội dung Đề án để việc tực hiện Đề án khả thi và hiệu quả.

3. Đề nghị các đơn vị báo cáo bằng văn bản các nội dung trên gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Vụ Văn hóa dân tộc), số 51 Ngô Quyền, Hà Nội trước ngày 05 tháng 3 năm 2013, để tổng hợp xây dựng Đề án trình Bộ trưởng phê duyệt và tổ chức thực hiện./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn (để b/c);

-Lưu: VT, VHDT, S60.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác