5021/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v phương án tháo dỡ và tái lập công viên thuộc khu vực bảo vệ II của di tích kiến trúc nghệ thuật Nhà hát thành phố Hồ Chí Minh

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 7020/UBND-VX ngày 14 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đề nghị có ý kiến về phương án tháo dỡ và tái lập công viên thuộc khu vực bảo vệ II của di tích kiến trúc nghệ thuật Nhà hát thành phố Hồ Chí Minh (kèm bản vẽ). Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
Cơ bản thống nhất chủ trương tháo dỡ và tái lập công viên để thi công Ga Nhà hát thành phố đi ngầm qua công viên Nhà hát thành phố thuộc khu vực bảo vệ II của di tích kiến trúc nghệ thuật Nhà hát thành phố Hồ Chí Minh. Để đảm bảo tiến độ công trình, đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giao Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với chủ đầu tư lập hồ sơ phương án tháo dỡ, tái lập công viên, phương án bảo tôn công trình Nhà hát trong quá trình thi công trình Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt trước khi triển khai.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo chủ đầu tư chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ, trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định theo quy định pháp luật hiện hành./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
-Sở VH&Thể thao TP.Hồ Chí Minh;
- Lưu: VP, DSVH, VHN.09.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác