5023/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thỏa thuận chủ trương bổ sung hạng mục Lư hương tưởng niệm cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại di tích Pù Cọ, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 4796/UBND-VX ngày 23 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đề nghị thỏa thuận bổ sung hạng mục Lư hương tưởng niệm cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại di tích Pù Cọ, xã Nghĩa Tá, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn (kèm theo bản vẽ). Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
1. Thống nhất chủ trương bổ sung hạng mục Lư hương tưởng niệm cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại di tích Pù Cọ theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn.
2. Do công trình lư hương có thiết kế tương đối lớn (cao gần 4m), hình thức xa lạ với lư hương truyền thống, vì vậy đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch lập hồ sơ thiết kế, trong đó phải có các nội dung: bản vẽ, ảnh hiện trạng địa điếm đặt lư hương và các công trình có liên quan, bản vẽ thiết kế lư hương (lư hương cao không quá 1,4m). Các tài liệu này phải là bản có dấu và chữ ký của Chủ đầu tư và đơn vị tư vấn.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn chỉ đạo các cơ quan chức năng triển khai các công việc tiếp theo theo quy định hiện hành./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
-Sở VHTTDL tỉnh Bắc Cạn;
- Lưu: VP, DSVH, VHN.09.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác