5024/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thỏa thuận điều chỉnh một số hạng mục Dự án bảo tồn và phỏng dựng Chính điện Lam Kinh, Khu di tích lịch sử Lam Kinh, tỉnh Thanh Hóa

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 2686/SVHTTDL-DA ngày 30 tháng 10 năm 2015 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa đề nghị thỏa thuận chủ trương điều chỉnh một số hạng mục Dự án bảo tồn và phỏng dựng Chính điện Lam Kinh, thuộc Khu di tích lịch sử Lam Kinh, tỉnh Thanh Hóa (kèm theo hồ sơ). Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
Thống nhất các nội dung: Sơn thếp vàng bức bình phong trước cửa Hậu điện; bổ sung diềm trang trí dưới dạ xà và tại hàng cột cái gian giữa; làm mới lan can hiên trước tòa Tiền điện và sân vườn hai bên Chính điện.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý:
- Không tổ chức hố trưng bày khảo cổ ngoài trời phía Đông Chính điện, cần lấp các hố này theo nguyên tắc bảo tồn.
- Phần sân, vườn xung quanh Chính điện chỉ trồng cỏ.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa được biết, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án theo các quy định của pháp luật hiện hành./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Lưu: VP, DSVH, VHN.08.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác