5026/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thỏa thuận chủ trương lập Dự án tu bổ di tích đình Phục Lễ, tỉnh Hưng Yên

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 2156/UBND-VX ngày 19 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên đề nghị thỏa thuận chủ trương lập Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Phục Lễ thuộc xã Hùng An, huyện Kim Động. Về việc này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
Thỏa thuận chủ trương lập Dự án tu bổ di tích đình Phục Lễ để bảo tồn và phát huy giá trị di tích bằng nguồn xã hội hóa.
Căn cứ nội dung tu bổ di tích, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên chỉ đạo cơ quan chức năng lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế có đủ điều kiện, năng lực về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích để lập Dự án tu bố di tích đình Phục Lễ theo quy định tại Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngàỵ 18 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ, trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến về việc thỏa thuận chủ trương lập Dự án tu bổ di tích đình Phục Lễ./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Sở VHTTDL tỉnh Hưng Yên;
- Lưu: VT, DSVH, LQV.09.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác