5028/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 5028/QĐ-BVHTTDL ngày 25 tháng 12 năm 2012 Về việc tổ chức Hội nghị triển khai công tác Văn hoá, gia đình, thể dục thể thao và du lịch năm 2013

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 26 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

Căn cứ Quyết định số 152/QĐ-BVHTTDL ngày 17 tháng 01 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch công tác năm 2012; 

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Văn phòng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị triển khai công tác văn hoá, gia đình, thể dục thể thao và du lịch năm 2013 tại các điểm cầu: Hà Nội, Phú Thọ, Nghệ An, Đà Nẵng, Gia Lai, TP. Hồ Chí Minh và TP. Cần Thơ (Kế hoạch gửi kèm);

Điều 2. Kinh phí tổ chức thực hiện theo quy định Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, thủ trưởng các Tổng cục, Cục, Vụ và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- VPCP (để báo cáo);
- Lưu: VT, VP

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác