502/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Nguyễn Ngọc Thiện; Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v mở lớp tập huấn cho các nghệ nhân và người uy tín trong cộng đồng truyền dạy các giá trị văn hóa nghệ thuật, tuyên truyền vận động tại địa bàn đặc biệt khó khăn vùng biên giới Việt - Lào – Campuchia và vùng dân tộc thiểu số

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 1270/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Bảo tồn, phát triển văn hoá các dân tộc thiểu số đến năm 2020”; Quyết định số 449/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2013 cùa Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020; Quyết định số 4587/QĐ-BVHTTDL ngày 28 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về Ban hành Kế hoạch công tác năm 2016;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Văn hoá dân tộc,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Đồng ý mở 02 lớp tập huấn cho các nghệ nhân và người uy tín trong cộng đồng truyền dạy các giá trị văn hóa nghệ thuật, tuyên truyền vận động tại địa bàn đặc biệt khó khăn vùng biên giới Việt - Lào - Campuchia và vùng dân tộc thiểu sổ tại tỉnh An Giang (giáp Campuchia) và tỉnh Quảng Bình (giáp Lào).
Điều 2. Giao Vụ Văn hóa dân tộc chủ trì phối hợp các đơn vị, địa phương liên quan tổ chức, triền khai, thực hiện.
Thời gian: Quý I, II/2016
Điều 3. Kinh phí mở lớp tập huấn trích trong kinh phí sự nghiệp của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2016 cấp cho Vụ Văn hóa dân tộc qua Văn phòng Bộ theo dự trù của Vụ Văn hóa Dân tộc (theo dự toán được phê duyệt).
Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài Chính, Vụ trưởng Vụ trưởng Vụ Văn hoá dân tộc và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
 
Nơi nhận:
-Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Nguyễn Ngọc Thiện;
- Lưu: VT, VHDT;L20.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác