5042/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Hồ Anh Tuấn Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 5042/QĐ-BVHTTDL, ngày 26 tháng 12 năm 2012 Về việc Phê duyệt Đề án kiện toàn và định hướng phát triển Nhà hát Kịch Việt Nam giai đoạn 2013-2015, tầm nhìn 2020

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án kiện toàn và định hướng phát triển Nhà hát Kịch Việt Nam giai đoạn 2013-2015, tầm nhìn 2020 (theo chi tiết Đề án đính kèm).

Điều 2. Giao Nhà hát Kịch Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện theo nội dung Đề án được phê duyệt.

- Giao Cục Nghệ thuật biểu diễn phối hợp với Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ Tổ chức cán bộ hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Đề án.

Điều 3. Kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước cấp hàng năm cho Nhà hát Kịch Việt Nam.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 5;

- Bộ trưởng (để b/c);

-TT Hồ Anh Tuấn;

-Lưu: VT, NTBD,Thg.15

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác