5050/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thẩm định hồ sơ đề nghị xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt và công nhận Bảo vật quốc gia, năm 2015

111215165256.pdf

Kính gửi: Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia
 
Căn cứ quy định của Luật di sản văn hoá năm 2001 được sửa đổi, bổ sung năm 2009, sau một thời gian chuẩn bị, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã hoàn thành Hồ sơ xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt đợt 6 (gồm 12 di tích); Hồ sơ công nhận Bảo vật quốc gia đợt 4 (gồm 29 hiện vật và nhóm hiện vật).
Để có cơ sở trình Thủ tướng xem xét quyết định, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia cho ý kiến thẩm định bằng văn bản đối với các di tích đề nghị xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt và các hiện vật đề nghị công nhận Bảo vật quốc gia. (Có Danh sách và Báo cáo tóm tắt kèm theo).
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị./.   
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Lưu: VT, DSVH, NĐD.9.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác