505/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v cho phép tổ chức cuộc thi “Hoa hậu Việt Nam 2016”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu;
Căn cứ Thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL ngày 28 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP;
Căn cứ Công văn số 9337/VP-VX ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc chấp thuận cho phép Báo Tiền Phong và Công ty TNHH Thương mại và Quảng cáo Sen Vàng tổ chức cuộc thi “Hoa hậu Việt Nam 2016” tại thành phố Hồ Chí Minh;
Xét Đề án và Đơn ngày 12 tháng 10 năm 2015 của Báo Tiền Phong đề nghị cho phép tổ chức cuộc thi “Hoa hậu Việt Nam 2016”;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho phép Báo Tiền Phong tổ chức cuộc thi “Hoa hậu Việt Nam 2016”.
- Thời gian: Từ ngày 01 tháng 3 đến ngày 28 tháng 8 năm 2016.
- Địa điểm tổ chức:
+ Vòng Sơ khảo: Ngày 13 tháng 7 năm 2016 tại Hà Nội và ngày 20 tháng 7 năm 2016 tại thành phố Hồ Chí Minh;
+ Vòng Chung khảo (Bán kết): Ngày 17 tháng 7 năm 2016 tại Hà Nội và ngày 24 tháng 7 năm 2016 tại thành phố Hồ Chi Minh;
+ Vòng Chung kết: Từ ngày 15 đến ngày 28 tháng 8 năm 2016 tại thành phố Hồ Chí Minh.
Điều 2. Báo Tiền Phong có trách nhiệm:
- Ban hành Quyết định thành lập, Quy chế hoạt động của Ban Tổ chức và Ban Giám khảo cuộc thi trong thời hạn 10 ngày làm việc, tính từ ngày ký, ban hành Quyết định này;
- Trong thời hạn 03 ngày làm việc tính từ ngày kết thúc vòng thi Chung khảo (Bán kết), gửi văn bản báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kết quả và toàn bộ bản sao hồ sơ của các thí sinh vào vòng thi chung kết;
- Trước thời hạn 10 ngày, tính đến ngày diễn ra đêm chung kết, gửi kịch bản đêm chung kết cuộc thi báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Tổ chức cuộc thi theo đúng quy định tại Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chinh phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu; Thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL ngày 28 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP; Đề án tổ chức cuộc thi đã trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; nội dung Quyết định này và các quy định của pháp luật có liên quan. Việc thay đổi các nội dung trong Đề án tổ chức cuộc thi, Đơn vị tổ chức báo cáo và được sự chấp thuận bằng văn bản của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
(Các văn bản do Báo Tiền Phong và Ban Tổ chức cuộc thi “Hoa hậu Việt Nam 2016” báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi qua Cục Nghệ thuật biểu diễn, số 32 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội).
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Báo Tiền Phong và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Vương Duy Biên;
- Thanh tra Bộ (để phối hợp);
- Lưu: VT, NTBD, MVD(10).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác