5066/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thỏa thuận chủ trương tu bổ, tôn tạo di tích đình Ngọc Mạch, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 7690/UBND- VX ngày 28 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị thỏa thuận chủ trương lập hồ sơ tu bổ, tôn tạo di tích đình Ngọc Mạch thuộc phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm. Về việc này, Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch có ý kiến như sau:
Thỏa thuận chủ trương tu bổ, tôn tạo di tích đình Ngọc Mạch, gồm các hạng mục: Nghi môn nội, tả mạc, hữu mạc, các công trình phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật sân vườn, tường rào để bảo vệ và phát huy giá trị di tích bằng nguồn kinh phí của địa phương và nguồn xã hội hóa.
Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo cơ quan chức năng lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế có đủ điều kiện, năng lực hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích để lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích đình Ngọc Mạch theo quy định tại Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ, trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến về việc thỏa thuận chủ trương tu bổ, tôn tạo di tích đình Ngọc Mạch./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Sở VHTT TP Hà Nội;
- Lưu: VT, DSVH, LQV.09.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác