506/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v cho phép tổ chức cuộc thi “Hoa hậu Biển Việt Nam 2016”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu;
Căn cứ Thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL ngày 28 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP;
Căn cứ Công văn số 7804/UBND-VX1 ngày 18 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc chấp thuận cho phép Công ty cổ phần Thiết kế và Đào tạo Phương Nam và Công ty TNHH Âu Lạc Quảng Ninh tổ chức cuộc thi “Hoa hậu Biển Việt Nam 2016” tại tỉnh Quảng Ninh;
Xét Đề án và Đơn ngày 29 tháng 9 năm 2015 của Công ty cổ phần Thiết kế và Đào tạo Phương Nam đề nghị cho phép tổ chức cuộc thi “Hoa hậu Biển Việt Nam 2016”;
Xét đề nghị của Cục trường Cục Nghệ thuật biểu diễn,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho phép Công ty cổ phần Thiết kế và Đào tạo Phương Nam tổ chức cuộc thi “Hoa hậu Biển Việt Nam 2016”.
- Thời gian: Từ ngày 01 tháng 3 đến ngày 15 tháng 5 năm 2016.
- Địa điểm tổ chức:
+ Vòng Sơ tuyển: Từ ngày 02 đến ngày 04 tháng 4 năm 2016 tại Hà Nội và từ ngày 08 đến ngày 10 tháng 4 năm 2016 tại thành phố Hồ Chí Minh;
+ Vòng Bán kết: Từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 4 năm 2016 tại Quảng Ninh;
+ Vòng Chung kết: Từ ngày 15 đến ngày 25 tháng 5 năm 2016 tại Quảng Ninh.
Điều 2. Công ty cổ phần Thiết kế và Đào tạo Phương Nam có trách nhiệm:
- Ban hành Quyết định thành lập, Quy chế hoạt động của Ban Tổ chức và Ban Giám khảo cuộc thi trong thời hạn 10 ngày làm việc, tính từ ngày ký, ban hành Quyết định này;
- Trong thời hạn 03 ngày làm việc tính từ ngày kết thúc vòng thi Bán kết, gửi văn bản báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kết quả và toàn bộ bản sao hồ sơ của các thí sinh vào vòng thi chưng kết;
- Trước thời hạn 10 ngày, tính đến ngày diễn ra đêm chung kết, gửi kịch bản đêm chung kết cuộc thi báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Tổ chức cuộc thi theo đúng quy định tại Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu; Thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL ngày 28 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP; Đề án tổ chức cuộc thi đã trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; nội dung Quyết định này và các quy định của pháp luật có liên quan. Việc thay đổi các nội dung trong Đề án tổ chức cuộc thi, Đơn vị tổ chức báo cáo và được sự chấp thuận bằng văn bản của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
(Các văn bản do Công ty Cổ phần Thiết kế và Đào tạo Phương Nam vào Ban Tổ chức cuộc thi “Hoa hậu Biển Việt Nam 2016” báo cáo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch gửi qua Cục Nghệ thuật biểu diễn, số 32 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội).
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Công ty cổ phần Thiết kế và Đào tạo Phương Nam và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết đinh này./,
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Vương Duy Biên;
- Thanh tra Bộ (để phối hợp);
- Lưu: VT, NTBD, MVD(10).
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác