5080/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thẩm định Báo cáo KTKT tôn tạo nhà Giải vũ tại di tích Phủ Thượng Đoạn, quận Hải An, thành phố Hải Phòng

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hải Phòng
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 1651/SVHTTDL-NVVH ngày 17/11/2015 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hải Phòng đề nghị thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật tôn tạo nhà Giải vũ tại di tích Phủ Thượng Đoạn, quận Hải An, thành phố Hải Phòng (kèm theo hồ sơ đã bổ sung theo góp ý tại Công văn số 628/DSVH-DT ngày 14/10/2015 của Cục Di sản văn hóa). Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
Thống nhất với việc tôn tạo nhà Giải vũ tại di tích Phủ Thượng Đoạn (tôn tạo, xây dựng lại theo đúng quy mô và vị trí cũ, theo hình thức kiến trúc truyền thống). Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hải Phòng hướng dẫn Chủ đầu tư tham khảo hình thức kiến trúc Giải vũ hoặc Tả, Hữu vu dạng tường hồi bít đốc tại một số di tích trên địa bàn để bổ sung bản vẽ chi tiết phục vụ thi công.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hải Phòng biết, triển khai các bước tiếp theo của việc tôn tạo nhà Giải vũ tại di tích Phủ Thượng Đoạn theo quy định hiện hành./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Lưu: VT, DSVH, NMK.07.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác