5081/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thỏa thuận chủ trương cải tạo, sửa chữa hệ thống điện nhà vệ sinh đền Voi Phục, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 8192/UBND-VX ngày 17 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị thỏa thuận chủ trương và thẩm định Dự án cải tạo, sửa chữa hệ thống điện và nhà vệ sinh đền Voi Phục, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. về việc này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
Thỏa thuận với chủ trương cải tạo, sửa chữa hệ thống điện và nhà vệ sinh đền Voi Phục, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội bằng nguồn vốn đóng góp xã hội hóa.
Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo cơ quan chức năng lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế có đủ điều kiện, năng lực về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích để lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật cải tạo, sửa chữa hệ thống điện và nhà nhà vệ sinh đền Voi Phục theo quy định tại Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18/9/2012 của Chính phủ trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến về việc thỏa thuận chủ trương cải tạo, sửa chữa hệ thống điện và nhà vệ sinh đền Voi Phục./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Sở VH&TT thành phố Hà Nội;
- Lưu: VT, DSVH, NAD.8.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác