5096/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thỏa thuận chủ trương tu bổ, tôn tạo di tích chùa Liên Hoa (chùa Yên Mạc), huyện Mê Linh, TP Hà Nội

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 8190/UBND-VX ngày 17 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị thỏa thuận chủ trương tu bổ, tôn tạo di tích chùa Liên Hoa (chùa Yên Mạc) thuộc xã Liên Mạc, huyện Mê Linh. Về việc này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
Thỏa thuận chủ trương tu bổ, tôn tạo di tích chùa Liên Hoa (chùa Yên Mạc), gồm các hạng mục: nhà Tiền đường và Thượng điện để bảo tồn và phát huy giá trị di tích bằng nguồn xã hội hóa và nguồn kinh phí hợp pháp khác.
Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo cơ quan chức năng lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế có đủ điều kiện, năng lực về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích để lập Dự án tu bổ, tôn tạo di tích chùa Liên Hoa (chùa Yên Mạc) theo quy định tại Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ, trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến về việc thỏa thuận chủ trương tu bổ, tôn tạo di tích chùa Liên Hoa (chùa Yên Mạc)./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (đế b/c);
-TT Đặng Thị Bích Liên;
- Sở VHTT TP Nội;
- Lưu: VT, DSVH, LQV.09.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác