5151/QĐ-BVHTTD

KTBT, TT Hồ Anh Tuấn Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 5151/QĐ-BVHTTDL, ngày 28 tháng 12 năm 2012 Về việc biểu diễn giao lưu vở kịch “Andromaske’’ tại Pháp

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Giám đốc Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Pháp,

 

QUYT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp phối hợp với Nhà hát Paul Éluard tại thành phố Choisy le Roi và Đoàn kịch Mắt Hổ Pháp tổ chức chương trình biểu diễn và giao lưu về vở kịch “Andromaske”.

Thời gian: ngày 12/01/2013

Địa điểm: Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp

Điều 2. Về kinh phí:

Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp chi tiền tổ chức chương trình, lễ tân, đón tiếp, giấy mời khai mạc, bồi dưỡng diễn viên, tiệc nhẹ khai mạc từ nguồn kinh phí hoạt động sự nghiệp năm 2012 của Trung tâm

Điều 3: Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhn:

- Như Điều 3;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Lưu: VT, HTQT , HTM6.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác