515/QĐ-TTg

Vũ Đức Đam Theo THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -

Quyết định V/v thay đổi thành viên Ban Tổ chức cấp quốc gia kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2014 – 2015

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Cặn cứ Chi thị số 31-CT/TW ngày 25 tháng 12 năm 2013 của Bộ Chính trị về việc tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2014 - 2015;
Căn cứ Quyết định số 448/QĐ-TTg ngày 01 tháng 4 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Tố chức cấp quốc gia kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2014-2015;
Căn cứ Quyết định sổ 1063/QĐ-TTg ngày 02 tháng 7 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2014-2015;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch - Phó Trưởng ban thường trực Ban Tổ chức cấp quốc gia kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2014 - 2015,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thay đổi thành viên Ban Tổ chức cấp quốc gia kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2014 - 2015 như sau:
1. Đồng chí Trương Chí Trung, Thứ trưởng Bộ Tài chính làm thành viên thay đồng chí Nguvễn Thị Minh.
2. Đồng chí Vũ Hồng Nam, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao làm thành viên thay đồng chí Nguyễn Thanh Sơn.
Điều 2. Quyết định Iiàv có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Điện Biên, Hưng Yên, và các thành viên Ban Tổ chức chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;                                                        
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tnh, thành phố: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh,
Điện Biên, Hưng Yên;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Tng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Các thành viên Ban Tổ chức cấp quốc gia;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ; TH, HC, V.III, Cục QT;
- Lưu: Văn thư, KGVX (3b). 85.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác