516/QĐ-BVHTTDL

BỘ TRƯỞNG- Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt mục tiêu, nội dung và sản phẩm dự kiến của Chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ đưa vào thực hiện năm 2011.

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 81/2002/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Quyết định số 3236/QD-BVHTTDL ngày 18 tháng 9 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc xây dựng chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2010;

Căn cứ Quyết định số 1129/QĐ-BVHTTDL ngày 31 tháng 3 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch về việc điều chỉnh thời gian xây dựng chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2010,

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt mục tiêu, nội dung và sản- phẩm dự kiến (chi tiết theo Quyết định này) của Chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ: “Nghiên cứu lý luận và thực tiễn việc xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong điều kiện kinh tế thị trường và định hướng xã hội chủ nghĩa thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế" để đưa vào thực hiện từ năm 2011.

Điều 2. Giao Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường đề xuất thành lập Ban chủ nhiệm Chương trình.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Ban chủ nhiệm Chương trình, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 3 .

- Bộ trưởng (để b/c);

- Các Thứ trưởng (để b/c);

- Lưu. VT, KHCNMT, ĐL.30.


MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ SẢN PHẨM DỰ KIẾN CỦA CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ ĐƯA VÀO THỰC HIỆN NĂM 2011:

“Nghiên cứu lý luận và thực tiễn xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế’’.

(Theo Quyết định số Số 516/QĐ-BVHTTDL, ngày 18 tháng 2 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch)

I. Mục đích (mục tiêu) nghiên cứu

1.1. Đánh giá thực trạng trên 2 lĩnh vực lý luận và thực tiễn việc xây dựng và phát triển văn hóa nước ta từ sau khi có Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) đến nay; Phân tích nguyên nhân kết quả đạt được và tồn tại.

1.2. Đánh giá những nhân tố ảnh hưởng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN; của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa; của hội nhập quốc tế đến sự phát triển văn hóa của đất nước; những xu hướng, thách thức và cơ hội phát triển văn hóa.

1.3. Nghiên cứu đề xuất bổ sung, hoàn thiện một số vấn đề về lý luận cùng các giải pháp, cơ chế, các chính sách để tiếp tục xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế và thực hiện các mục tiêu của "Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020".

II. Nội dung nghiên cứu

2.1. Thành tựu phát triển văn hoá và những tồn tại, nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm rút ra. Bao gồm các nội dung chính sau.

2.1.1. Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa và văn hóa truyền thống của dân tộc;

2.1.2. Tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa thế giới và ngăn chặn văn hóa độc hại để xây dựng phát triển nền văn hóa mới trên tất cả các mặt, lĩnh vực, các ngành;

2.1.3. Xây dựng con người về tư tưởng, đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử. . .;

2.1.4 . Xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa mới kết hợp với bảo tồn và phát huy hệ thống thiết chế văn hóa truyền thống;

2.1.5 Những tồn tại - Bài học kinh nghiệm rút ra (nghiên cứu đánh giá khái quát theo các nội dung nêu trên).

2.2. Nghiên cứu, bổ sung hoàn thiện một số vấn đề lý luận về việc "xây dựng và phát triển nên văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc’’.  Tập trung nghiên cứu làm rõ một số vấn đề lý luận cơ bản sau:

2.2.1. Những nhân tố ảnh hưởng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN; công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế đến việc "xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc’’.

2.2.2. Những xu hướng, thách thức và cơ hội phát triển văn hóa trong giai đoạn mới;

2.2.3 . Làm rõ sự phù hợp, thích ứng cũng như những vấn đề cần bổ sung, hoàn thiện 5 quan điểm và 4 giải pháp của Nghị quyết TW 5 khóa VIII trong thời kỳ mới;

3.2.4. Nghiên cứu, đánh giá đề xuất hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện có hiệu quả việc "xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc".

2.3. Đề xuất hệ thống các giải pháp, cơ chế, chính sách để tiếp tục xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Bao gồm các nội dung chính sau (không kể các vấn đề về lý luận đã thể hiện ở mục 2 2):

2.3.1. Hoàn thiện 4 giải pháp trong NQTW 5 khóa VIII cho phù hợp và thích ứng với giai đoạn mới;

2.3.2. Đề xuất bổ sung các cơ chế, chính sách về đầu tư, xã hội hóa hoạt động văn hóa; các nhóm chính sách về thuê đất đai, ưu đãi cho các hoạt động sáng tạo, phổ biến, hưởng thụ và lưu giữ văn hóa cũng như đối với văn nghệ sỹ cho tất cả các mặt, lĩnh vực, các ngành của văn hóa.

2.3.3. Đề xuất các giải pháp xây dựng tư tưởng, đạo đức, lối sống, nếp sống, văn hóa ứng xử…với mỗi cá nhân và các nhóm xã hội.

III. Sản phẩm dự kiến

3.1. Chi tiêu về trình độ khoa học: Nhiều đề tài được nghiệm thu khá và xuất sắc.

3 .2. Chỉ tiêu về cơ cấu nhiệm vụ khi kết thúc chương trình:

-1/3 số đề tài nghiên cứu có kết quả đóng góp trực tiếp, cung cấp luận  khoa học cho việc hoạch định chính sách của Đảng và Nhà nước.

-1/3 số đề tài nghiên cứu có kết quả đóng góp giải quyết những vấn đề thực tiễn, đổi mới và hoàn thiện cơ chế quản lý, chính sách của Bộ. Góp phần thực hiện " Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2010"

- 1/3 số đề tài nghiên cứu có kết quả đóng góp cho việc phát triển nghiên cứu thuộc các lĩnh vực khoa học, xã hội và nhân văn.

3.3. Chỉ tiêu về đào tạo: Nội dung nghiên cứu của đề tài góp phần vào công tác đào tạo sau đại học./.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác