5189/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thỏa thuận Báo cáo kinh tế kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích Chùa La Dương, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

Kính gửi: Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 800/SVHTTDL-QLDT ngày 18 tháng 11 năm 2015 của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội đề nghị thỏa thuận Báo cáo kinh tế kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích Chùa La Dương, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội (kèm Hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật). Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến thẩm định như sau:
Thỏa thuận Báo cáo kinh tế kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích Chùa La Dương với nội dung: Tu bổ Nhà Bái đường; tôn tạo Nhà khách, nhà vệ sinh.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý một số vấn đề sau:
- Đối với nhà Bái đường: Bổ sung bản vẽ chi tiết trang trí đao, các trang trí mặt nguyệt. Thiết kế các trang trí trên mái cần thể hiện theo đúng phong cách truyền thống. Việc thay mới hệ thống cột của công trình sẽ được quyết định trên cơ sở ý kiến của Hội đồng đánh giá cấu kiện sau hạ giải.
- Đối với Nhà khách:
+ Phương án tôn tạo cần thống nhất với định hướng quy hoạch tổng mặt bằng di tích (bản vẽ QH-02), theo đó, mặt bằng công trình có hình chữ nhật (phần tường giữa trục 4-5 song song với trục A, B), tường hồi trục 6 thẳng hàng với mặt trước của Tam bảo.
+ Bổ sung các bản vẽ mặt cắt dọc công trình và các bản vẽ thể hiện mối liên hệ về kiến trúc, kết cấu giữa Nhà khách và các công trình liền kề.
- Hồ sơ cần làm rõ hơn các giá trị lịch sử - văn hóa, kiến trúc - nghệ thuật của di tích trong phần thuyết minh; bổ sung ảnh màu chụp hiện trạng các công trình đề xuất tu bổ, tôn tạo; phương án thiết kế phòng cháy, chữa cháy cho các công trình
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội hướng dẫn Chủ đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ và triển khai các bước tiếp theo theo quy định pháp luật hiện hành./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
-Lưu: VP,DSVH,VHN.08.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác