519/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v Trường Đại học Văn hóa Hà Nội tiếp nhận học viên Hàn Quốc

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 và Quyết định số 1973/QĐ-BVHTTĐL ngày 24 tháng 5 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch ban hành kèm theo Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Hà Nội,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho phép Trường Đại học Văn hóa Hà Nội tiếp nhận học viên Park Young Ji, quốc tịch Hàn Quốc sang tham dự khóa học tiếng Việt tại Trường.
Thời gian: từ ngày 28/02/2016 đến ngày 28/5/2016.
Điều 2. Kinh phí:
Học viên tự chịu mọi chi phí liên quan đến khóa học.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Hà Nội và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, HTQT, LNTN.08.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác