51/TB-VP

TLBT, Phó CVP Nguyễn Quốc Quỳ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Số: 51/TB-VP ngày14 tháng 02 năm 2014 Kết luận của Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái tại cuộc họp rà soát tiến độ xây dựng các đề án thực hiện Nghị quyết số 40/NQ-CP ngày 09/8/2012 của Chính phủ “về đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh xã hội hóa một số loại hình dịch vụ công”

Ngày 11 tháng 02 năm 2014, tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo việc triển khai tiến độ các đề án thực hiện Nghị quyết số 40/NQ-CP ngày 09/8/2012 của Chính phủ “về đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh xã hội hóa một số loại hình dịch vụ công”. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Tổng cục, đơn vị chức năng, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam và Vụ Kế hoạch, Tài chính.

Sau khi nghe Vụ Kế hoạch, Tài chính báo cáo tình hình triển khai các đề án; ý kiến phát biểu của lãnh đạo đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì xây dựng đề án, lãnh đạo các đơn vị chuyên môn được giao nhiệm vụ xây dựng đề án nhánh, Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái kết luận:

1. Đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh xã hội hóa một số loại hình dịch vụ sự nghiệp công phải được thực hiện quyết liệt để đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành và theo đúng chủ trương phát triển kinh tế-xã hội của Đảng và Chính phủ. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phải hoàn thiện các Đề án trình Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, trước tháng 4/2014.

2. Giao Vụ Kế hoạch, Tài chính báo cáo đánh giá tổng kết việc thực hiện các nhiệm vụ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao tại Nghị quyết số 40/NQ-CP ngày 09/8/2012 của Chính phủ trình Lãnh đạo Bộ, trước ngày 28/2/2014.

3. Giao Vụ Tổ chức cán bộ hoàn thiện Hồ sơ dự thảo Nghị định của Chính phủ về cơ chế hoạt động và cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, số người làm việc và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, trước ngày 20/2/2014.

4. Giao Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam xin ý kiến các cơ quan liên quan, hoàn thiện dự thảo Đề án “Xây dựng hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật và tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng trong lĩnh vực văn hóa”, trước ngày 20/2/2014.

5. Yêu cầu các đơn vị được giao thực hiện nhiệm vụ theo Quyết định số 3832/QĐ-BVHTTDL ngày 08/10/2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương hoàn thiện sản phẩm và gửi về Vụ Kế hoạch, Tài chính và đơn vị chủ trì xây dựng Đề án, trước ngày 20/2/2014 để tổng hợp.

Văn phòng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo để các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận :           

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái (để báo cáo);

- Các đơn vị liên quan;

- Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ;

- Lưu: VT, VP (THTT), KHTC, VVD (30)             

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác