5211/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thỏa thuận chủ trương xây dựng nhà kho tại di tích chùa Bát Tháp, TP Hà Nội

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 8698/UBND- VX ngày 04 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị thỏa thuận chủ trương lập Dự án xây dựng hạng mục nhà kho tại di tích chùa Bát Tháp thuộc phường Đội cấn, quận Ba Đình. Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến:
Thỏa thuận chủ trương xây dựng nhà kho tại di tích chùa Bát Tháp đế phát huy giá trị di tích bằng nguồn kinh phí xã hội hóa.
Đe nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo cơ quan chức năng lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế có đủ điều kiện, năng lực về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích để lập Báo cáo kinh tế-kỹ thuật theo quy định tại Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ, trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến về việc thỏa thuận chủ trương xây dựng nhà kho tại di tích chùa Bát Tháp./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
-Lưu: VP,DSVH,VHN.08.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác