5212/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v xây dựng Mốc điểm đầu Km0, Dự án xây dựng Đường Hồ Chí Minh, đoạn Pác Bó - Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

Kính gửi:
                  - Bộ Giao thông vận tải;
                  - Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng.
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 3462/UBND-VX ngày 27 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng đề nghị thỏa thuận Thiết kế Mốc điểm đầu Km0 Đường Hồ Chí Minh, thuộc Khu di tích Pác Bó, xã Trường Hà, tỉnh Cao Bằng.
Về việc này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có các Công văn số 343/BVHTTDL-DSVH ngày 30 tháng 01 năm 2015 và Công văn số 1041/BVHTTDL-DSVH ngày 24 tháng 3 năm 2015 yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng làm việc với chủ đầu tư điều chỉnh nội dung dự án nêu trên để không làm ảnh hưởng tới di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó. Tuy nhiên, Dự án cơ bản đã được triển khai thực hiện là chưa tuân thủ Quyết định số 1146/QĐ-TTg ngày 29 tháng 8 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử Pác Bó vạ các quy định pháp luật về di sản văn hóa. Do đó, đề nghị Bộ Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng có ý kiến chính thức về vấn đề này và chỉ đạo cơ quan chức năng báo cáo toàn bộ tình hình thực hiện dự án, cũng như đề xuất các giải pháp điều chỉnh để Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét.
Trên đây là ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về Dự án Mốc điểm đầu Km0 Đường Hồ Chí Minh, thuộc Khu di tích Pác Bó./.
                                                                                            
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Sở VHTTDL tỉnh Cao Bằng;
- Lưu: VT, DSVH, VHN.09.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác