5213/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thỏa thuận chủ trương lập Dự án tu bổ, tôn tạo khu di tích đền Phùng Hưng, phường Quỳnh Xuân, Tx. Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 8832/UBND- ĐTXD ngày 02/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đề nghị thỏa thuận chủ trương lập Dự án tu bổ, tôn tạo khu di tích đền Phùng Hưng, phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An. Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
1. Về chủ trương: thỏa thuận chủ trương lập Dự án tu bổ, tôn tạo khu di tích đền Phùng Hưng, phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An để bảo tồn và phát huy giá trị di tích. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An chỉ đạo cơ quan chức năng lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế có đủ điều kiện, năng lực về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích để lập Dự án tu bổ, tôn tạo khu di tích đền Phùng Hưng theo quy định tại Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ, trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định.
2. Về kinh phí: Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An chủ động bố trí từ ngân sách địa phương, đồng thời huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện Dự án.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến về việc thỏa thuận chủ trương tu bổ, tôn tạo khu di tích đền Phùng Hưng để Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An chỉ đạo cơ quan chức năng triển khai các bước tiếp theo theo quy định hiện hành./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- S VHTTDL tỉnh Nghệ An;
- Lưu: VP, DSVH, NVC.9.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác