5215/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thỏa thuận chủ trương tu bổ, tôn tạo di tích đền Đức Thánh Cả, xã Hồng Quang, huyện ứng Hòa, TP Hà Nội

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 8435/UBND-VX ngày 25 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị thỏa thuận chủ trương tu bổ, tôn tạo di tích đền Đức Thánh Cả thuộc thôn Hữu Vĩnh, xã Hồng Quang, huyện ứng Hòa. Về việc này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
Thỏa thuận chủ trương tu bổ, tôn tạo hạng mục sân vườn, đường đi của di tích đền Đức Thánh Cả để bảo tồn và phát huy giá trị của di tích bằng nguồn kinh phí xã hội hóa.
Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo cơ quan chức năng lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế có đủ điều kiện, năng lực về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ, tôn tạo hạng mục sân vườn, đường đi của di tích đền Đức Thánh Cả theo quy định tại Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ, trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến về việc thỏa thuận chủ trương tu bổ, tôn tạo hạng mục sân vườn, đường đi của di tích đền Đức Thánh Cả./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- S VHTTTP Hà Nội;
- Lưu: VP, DSVH, LQV.09.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác