521/TB-BVHTTDL

TLBT, CVP Tô Văn Động Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn tại cuộc họp về triển khai Chương trình xúc tiến du lịch quốc gia năm 2012

Ngày 23 tháng 02 năm 2012, tại Văn phòng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn đã chủ trì cuộc họp về triển khai Chương trình xúc tiến du lịch quốc gia năm 2012. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo Vụ Kế hoạch, Tài chính, Văn phòng và đại diện các đơn vị: Tổng cục Du lịch, Cục Hợp tác quốc tế, Cục Nghệ thuật biểu diễn, Trung tâm Điện ảnh, Thể thao và Du lịch. Sau khi nghe báo cáo của Vụ Kế hoạch, Tài chính và đại diện các đơn vị dự họp Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn kết luận:

1) Về việc thực hiện Chương trình xúc tiến du lịch quốc gia năm 2011, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã phân cấp mạnh cho các đơn vị chủ trì chương trình. Hầu hết các nhiệm vụ đề án đã đang được triển khai trên thủ tục. Trình tự, thủ tục và quy trình triển khai của một số đề án chưa tuân thủ quy định hiện hành nên đến nay còn vướng mắc. Việc báo cáo về tình hình thực hiện các đề án của nhiều đơn vị chưa phù hợp quy định. Yêu cầu các đơn vị khẩn trương hoàn tất việc triển khai các đề án, thủ tục thanh quyết toán theo quy định, dứt điểm không để tồn đọng, dây dưa các đề án, đơn vị nào chưa hoàn thành các đề án được giao theo quy định, người đứng đầu đơn vị chịu trách nhiệm trước chủ nhiệm Chương trình, trước Bộ trưởng.

2) Về việc phân bổ nguồn vốn sử dụng cho Chương trình xúc tiến du lịch quốc gia năm 2012:

- Các đơn vị đề xuất nhiệm vụ tuân thủ nội dung chương trình và mức hỗ trợ kinh phí theo Quy chế xây dựng và thực hiện chương trình xúc tiến du lịch quốc gia ban hành theo Quyết định số 122/2009/QĐ-TTg ngày 09 tháng 10 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ, cập nhật việc triển khai xúc tiến quảng bá theo Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, các nhiệm vụ đột phá của ngành và tập trung cho các nhiệm vụ lớn năm 2012: Chiến dịch phát triển thương hiệu, chất lượng, sản phẩm du lịch quốc gia, đặc trưng; Tổ chức Năm du lịch quốc gia 2012 và chuẩn bị Năm du lịch quốc gia 2013; Chiến dịch quảng bá logo và slogan mới của du lịch Việt Nam; chuẩn bị và phối hợp tổ chức các Hội chợ du lịch quốc tế tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh năm 2012; Chuẩn bị Hội chợ du lịch quốc tế - Việt Nam 2013; Triển khai áp dụng tài khoản vệ tinh du lịch trong hoạt động thống kê du lịch.

- Vụ Kế hoạch, Tài chính đề xuất phân bổ kinh phí chương trình xúc tiến du lịch quốc gia năm 2012 theo nguyên tắc tỷ lệ trên cơ sở kế hoạch phân bổ năm 2011 và khả năng ngân sách 2012 là 30 tỷ đồng báo cáo Bộ trưởng xem xét quyết định và thông báo cho các đơn vị lập kế hoạch, gửi Vụ Kế hoạch, Tài chính tổng hợp trình lãnh đạo Bộ.

- Các đơn vị chủ động triển khai, để công việc phân bổ chương trình xúc tiến du lịch quốc gia năm 2012 hoàn thành xong trước ngày 15 tháng 3 năm 2012.

3) Giao Vụ Kế hoạch, Tài chính:

- Chuẩn bị thủ tục pháp lý để thành lập Ban chủ nhiệm Chương trình xúc tiến du lịch quốc gia năm 2012, đề xuất báo cáo Bộ trưởng quyết định thành lập Ban chủ nhiệm.

- Ban chủ nhiệm mới sẽ nghiên cứu đề xuất điều chỉnh Quy chế hoạt động của Ban, trước mắt, khi chưa ban hành Quy chế mới, các hoạt động vẫn theo quy chế hiện hành.

- Chuẩn bị thủ tục trình lãnh đạo Bộ phân cấp cho các đơn vị có tài khoản, con dấu đơn vị thụ hưởng khi được giao kinh phí chương trình xúc tiến du lịch quốc gia, tạo điều kiện thuận lợi, chủ động cho các đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ.

- Tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát thực hiện của các đơn vị sử dụng kinh phí thuộc Chương trình xúc tiến du lịch quốc gia.

- Trình lãnh đạo Bộ về việc ủy quyền cho Cục Hợp tác quốc tế giải quyết những việc còn tồn đọng của Cục thuộc chương trình xúc tiến du lịch quốc gia. Cục Hợp tác quốc tế chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của hồ sơ và quyết định của mình.

4) Yêu cầu các đơn vị chủ trì chương trình xúc tiến du lịch quốc gia thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất, quy trình phối hợp theo Quy chế của Bộ về quản lý nguồn kinh phí chương trình xúc tiến du lịch quốc gia.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng (để báo cáo);

- Vụ KHTC (để thực hiện, đôn đốc);

- Các đơn vị: TCDL, Cục HTQT,

Cục MTNATL, Cục NTBD,

TT Điện ảnh TTDL, Viện Âm nhạc,

TT Văn hoá VN tại Pháp,

Viện VHNTVN (để thực hiện);

- Lưu: VT, VP(THTT) NTS(30).

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác