527/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thỏa thuận Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa làng chài trên vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Kính gửi: Ban quản lý Vịnh Hạ Long
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 901/BQLVHL- DA ngày 10/11/2015 của Ban quản lý Vịnh Hạ Long đề nghị thỏa thuận Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa làng chài trên Vịnh Hạ Long (kèm theo hồ sơ). Sau khi nghiên cứu, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
Thỏa thuận Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa làng chài trên Vịnh Hạ Long, với quy mô diện tích khoảng 183 ha, bao gồm các nội dung: quy hoạch bảo tồn làng chài Cửa Vạn và làng chài Vông Viêng; quy hoạch điểm cung cấp dịch vụ neo đậu, nghỉ đêm tại cống Đầm; quy hoạch điểm dịch vụ đón tiếp du lịch tại Cái Xà Cong và thiết kế đô thị cho khu vực tái định cư. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý:
- Nghiên cứu, giảm bớt mật độ xây dựng tại các không gian chức năng, nhất là khu vực dịch vụ du lịch làng chài Cái Xà Cong.
- Không đặt vấn đề điều chỉnh thu hẹp các khu vực bảo vệ, mà cần đề xuất quy định về bảo tồn, cải tạo thích nghi, khống chế xây dựng... nhằm bảo vệ và tôn tạo không gian cảnh quan của hệ thống các làng chài trên Vịnh Hạ Long.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Ban quản lý Vịnh Hạ Long biết và triển khai các bước tiếp theo của Quy hoạch chi tiết bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa làng chài trên Vịnh Hạ Long theo quy định của pháp luật hiện hành./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- S VHTTDL tỉnh Quảng Ninh;
- Lưu: VT, DSVH, NMK.08.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác