529/QĐ-BVHTTDL

BỘ TRƯỞNG Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2010

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định một số chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Quy chế Thi đua, Khen thưởng ban hành theo Quyết định số 64/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 20 tháng 8 năm 2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Chủ tịch Hội đồng Thi đua, Khen thưởng và Vụ trưởng Vụ Thi đua-Khen thưởng,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng Cờ thi đua xuất sắc năm 2010 cho 79 đơn vị đã được bình chọn trong các khối, cụm thi đua Ngành văn hóa, thể thao và du lịch (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Tiền thưởng trích từ kinh phí sự nghiệp của Văn phòng Bộ, thực hiện theo Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ.

Điều 3. Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng, Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và các tập thể có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:- Như điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, TĐKT

 

BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Số: 529/QĐ-BVHTTDL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ ĐƯỢC  TẶNG THƯỞNG CỜ THI ĐUA XUẤT SẮC NĂM 2010

CỦA BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

(Theo Quyết định số: 529/QĐ-BVHTTDL ngày 21 tháng 02 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

 

1. Vụ Kế hoạch, Tài chính;
2. Cơ quan đại diện của Bộ tại thành phố Hồ Chí Minh;
3. Vụ Đào tạo;
4. Vụ Tổ chức cán bộ;
5. Thanh tra Bộ;
6. Cục Mỹ thuật Nhiếp ảnh và Triển lãm;
7. Cục Di sản văn hóa;
8. Cục Hợp tác quốc tế;
9. Ban quản lý Làng Văn hoá-Du lịch các dân tộc Việt
Nam;
10. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ;
11. Đảng ủy khối cơ sở Bộ tại thành phố Hồ Chí Minh;
12.  Công đoàn Bộ;
13.  Trường Đại học Văn hoá thành phố Hồ Chí Minh;
14.   Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng;
15. Trường Đại học Sân khấu-Điện ảnh Hà Nội;
16. Trường Bồi dưỡng cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch;
17. Trường Cao đẳng nghề Du lịch Huế;
18. Trường Cao đẳng Múa Việt
Nam;
19. Trường Cao đẳng  Du lịch Hà Nội;
20. Trường Trung cấp Du lịch Nha Trang;
21. Trường Trung cấp Du lịch Đà Lạt;
22. Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương;
23. Hãng phim Hoạt hình Việt
Nam;
24. Hãng phim Giải phóng;
25. Nhà hát Cải lương Việt
Nam;
26. Liên đoàn Xiếc Việt
Nam;
27. Nhà hát Tuổi Trẻ;
28. Nhà hát Chèo Việt
Nam;
29. Nhà Xuất bản Văn hoá dân tộc;
30. Nhà Xuất bản Văn học;
31. Nhà Xuất bản Thế giới;
32. Viện Bảo tồn di tích;
33. Bảo tàng Mỹ thuật Việt
Nam;
34. Thư viện Quốc gia Việt
Nam;
35. Viện Văn hoá Nghệ thuật Việt
Nam;
36. Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt
Nam;
37. Công ty In Trần Phú;
38. Công ty cổ phần Du lịch Đồ Sơn;
39. Công ty TNHH một thành viên Khách sạn Du lịch ThắngLợi;
40. Công ty Du lịch và Xúc tiến đầu tư;
41. Công ty Phát triển Công nghệ và Truyền hình;
42. Công ty TNHH một thành viên Xuất nhập khẩu sách báo Việt
Nam;
43. Công ty cổ phần Phát hành sách Nghệ An;
44. Công ty cổ phần Phát hành sách Hà Tây;
45. Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Văn hoá phẩm;
46. Công ty cổ phần Du lịch Kim Liên;
47. Công ty cổ phần Du lịch Việt
Nam tại Hà Nội;
48. Công ty cổ phần Điện ảnh Truyền hình;
49. Công ty cổ phần Đầu tư -Xây dựng công trình văn hoá và đô thị;50. Công ty cổ phần Vật tư Thiết bị văn hoá;
51. Công ty cổ phần Xây dựng công trình văn hoá;
52. Công ty cổ phần Du lịch Thương mại và đầu tư.;
53. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội;
54. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh;
55. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà
Nam;
56. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Bình;
57. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc;
58. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên;
59. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai;
60. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang;
61. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình;
62. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái;
63. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Nông;
64. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng;
65. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị;
66. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa;
67. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Tĩnh;
68. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An;
69. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên;
70. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Bình;
71. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế;
72. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Định;
73. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng
Nam;
74. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;
75. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương;
76. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang;
77. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Long An;
78. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre;
79. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang./.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác