531/QĐ-BVHTTDL

BỘ TRƯỞNG- Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc tặng Bằng khen cho tập thể

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Quy chế Thi đua - Khen thưởng ban hành theo Quyết định số 64/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 20 tháng 8 năm 2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét  đề nghị của Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng và Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng Bằng khen của Bộ trưởng cho 28 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (có danh sách kèm theo) đã có thành tích tốt trong xây dựng và tổ chức hoạt động văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch năm 2010

Điều 2. Tiền thưởng trích từ kinh phí sự nghiệp của Văn phòng Bộ, thực hiện theo Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ.

Điều 3. Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và các tập thể có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, TĐKT

 

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 DANH SÁCH CÁC SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG ĐƯỢC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH NĂM 2010

(Theo Quyết định số:  531 /QĐ-BVHTTDL ngày 21 tháng 02 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

 

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hải Phòng;

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ;

3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hưng Yên;

4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng;

5. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang;

6. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định;

7. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Bình;

8. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu;

9. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn;

10. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn;

11. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La;

12. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang;

13. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh ĐắcLăk;

14. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai;

15. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum;

16. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa;

17. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận;

18. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi;

19. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước;

20. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận;

21. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh;

22. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu;

23. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau;

24. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang;

25. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kiên Giang;

26. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng;

27. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh;

28. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long./.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác