532/BVHTTDL-DSVH

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG - Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

CÔNG VĂN Về việc xây dựng kế hoạch kiểm kê DSVHPVT trên địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc TW

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa (có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2010) và Công ước UNESCO 2003 về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể đối với việc kiếm kê di sản văn hóa phi vật thể và xây dựng Danh mục di sản văn hóa phi vật thế quốc gia, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Thông tư số 04/2010/TT-BVHTTDL, ngày 30 tháng 6 năm 2010 quy định việc kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể và lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể để đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể. Điều 9 của Thông tư có quy định thời hạn gửi Báo cáo chậm nhất là 31 tháng 10 hằng năm.

Để có cơ sở đánh giá tình hình triền khai thực hiện Thông tư số 04/2001/TT-BVHTTDL, đồng thời có kế hoạch xây dựng hồ sơ đề cử và chuẩn bị Báo cáo quốc gia về hoạt động kiếm kê định kỳ di sản văn hóa phi vật thế (06 năm một lần), kể từ khi phê chuẩn Công ước 2003 theo yêu cầu của UNESCO (Việt Nam phê chuẩn năm 2005), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo và tạo điều kiện để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhanh chóng triển khai công tác kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh, lựa chọn di sản văn hóa phi vật thể, lập hồ sơ khoa học để đề nghị Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và sớm có Báo cáo kết quả gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Sở VHTTDL, các tỉnh, TP;

- Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh (để b/c);

- Lưu: VT, DSVH (02), NTTT.140.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác