532/QĐ-BVHTTDL

BỘ TRƯỞNG- Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận “Tập thể lao động xuất sắc năm 2010”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Quy chế Thi đua - Khen thưởng ban hành theo Quyết định số 64/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 20 tháng 8 năm 2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét  đề nghị của Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng và Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cho 51 đơn vị trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (có danh sách kèm theo), đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2010.
Điều 2. Tiền thưởng trích từ kinh phí sự nghiệp của Văn phòng Bộ, thực hiện theo Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ.

Điều 3. Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và các tập thể có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:- Như điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, TĐKT

 

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

 

 

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC BỘ ĐẠT DANH HIỆU “TẬP THỂ LAO ĐỘNG XUẤT SẮC NĂM 2010”

(Theo Quyết định số:  532 /QĐ-BVHTTDL ngày 21 tháng 02 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

 

1. Vụ Thư viện;

2. Vụ Văn hóa dân tộc;

3. Vụ Pháp chế;

4. Vụ Gia đình;

5. Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường;

6. Vụ Thi đua-Khen thưởng;

7. Bộ phận tham mưu giúp việc cải cách hành chính;

8. Cục Bản quyền tác giả;

9. Cục Văn hóa cơ sở;

10. Đảng ủy Bộ;

11. Công đoàn khối cơ sở Bộ tại thành phố Hồ Chí Minh;

12. Đoàn Thanh niên khối cơ sở  Bộ tại thành phố Hồ Chí Minh;

13. Trường Đại học Sân khấu-Điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh;

14. Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh;

15. Trường Đại học Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh ;

16. Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam;

17. Trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh;

18. Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh;

19. Học viện Âm nhạc Huế;

20. Trường Cao đẳng nghề Du lịch Vũng  Tàu;

21. Trường Cao đẳng nghề Du lịch Đà Nẵng;

22. Trường Cao đẳng nghề Du lịch Hải Phòng;

23. Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Tây Bắc;

24. Trường Trung cấp Du lịch Cần Thơ;

25. Trung tâm Kỹ thuật Điện ảnh Việt Nam;

26. Trường Quay Cổ Loa;

27. Viện Phim Việt Nam;

28. Công ty TNHH một thành viên Hãng phim Truyện Việt Nam;

29. Công ty cổ phần phim Truyện I;

30. Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam;

31. Nhà hát Tuồng Việt Nam;

32. Nhà hát Ca, Múa, Nhạc dân gian Việt Bắc;

33. Nhà hát Nhạc, Vũ, Kịch Việt Nam;

34. Nhà hát Kịch Việt Nam;

35. Tạp chí Văn hóa nghệ thuật;

36. Nhà Xuất bản Âm nhạc;

37. Nhà Xuất bản Văn hóa-Thông tin;

38. Bảo tàng Hồ Chí Minh;

39. Bảo tàng Cách mạng Việt Nam;

40. Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào;

41. Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp;

42. Công ty XNK ngành In;

43. Công ty Mỹ thuật Trung ương;

44. Công ty TNHH một thành viên XNK và Phát hành phim Việt Nam;

45. Công ty TNHH một thành viên XNK Vật tư Thiết bị ngành In;

46. Công ty XNK và Phát triển Văn hóa;

47. Công ty cổ phần Thể dục thể thao Việt Nam

48. Công ty cổ phần Phát hành sách Hải Dương

49. Công ty cổ phần Phát hành sách Ninh Bình

50. Công ty cổ phần Phát hành sách Thanh Hóa

51. Công ty cổ phần Xây dựng Thương mại và Dịch vụ văn hóa./.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác