538/QĐ-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v tổ chức Hội thảo về quản lý tập thể quyền tác giả, quyền liên quan

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Kế hoạch số 436/KH-BCĐ ngày 6 tháng 2 năm 2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thực hiện Đề án Tăng cường năng lực quản lý, thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đối với các tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan tại Việt Nam năm 2015;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao Cục Bản quyền tác giả tổ chức Hội thảo về quản lý tập thể quyền tác giả, quyền liên quan.
- Thời gian và địa điểm: ngày 3 tháng 3 năm 2015 tại Hà Nội.
- Thành phần tham gia: Các tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan; các cơ quan quản lý, thực thi về quyền tác giả, quyền liên quan.
- Kinh phí tổ chức Hội thảo trích từ nguồn kinh phí của Đề án “Tăng cường năng lực quản lý, thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đối với các tố chức đại diện tập thế quyền tác giả, quyền liên quan tại Việt Nam”.
Điu 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng;
- TT Hồ Anh Tuấn;
- Lưu: VT, BQTG, CA.10.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác