540/BVHTTDL-KHTC

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Về việc dự án Khu dịch vụ du lịch tổng hợp quy mô lớn có casino tại Khu kinh tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Phúc đáp các Công văn số 33/BKHĐT-KTDV ngày 08 tháng 02 năm 2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc lấy ý kiến về dự án Khu dịch vụ dụ lịch tổng hợp quy mô lớn có casino tại Khu kinh tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh (dự án) và số 46/BKHĐT-KTDV ngày 13 tháng 02 năm 2012 về việc mời họp về Dự án Khu dịch vụ du lịch tổng hợp quy mô lớn có casino tại Khu kinh tế Vân Đồn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

1. Việc triển khai dự án Khu dịch vụ du lịch tổng hợp tại Khu kinh tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh phù hợp với chủ trương, định hướng của quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội đã được phê duyệt, đồng thời khai thác được thế mạnh của tỉnh trong việc phát triển kinh tế biển đảo trong giai đoạn hiện nay. Với lợi thế tiềm năng về điều kiện tự nhiên, phát triển du lịch tại huyện đảo Vân Đồn có khả năng tạo ra các sản phẩm du lịch, vui chơi giải trí đặc sắc, thu hút được nhiều khách tới địa phương.

2. Về các mục tiêu kinh doanh dự kiến của dự án:

- Mục tiêu vui chơi giải trí: theo báo cáo của UBND tỉnh Quảng Ninh dự án sẽ được đầu tư dưới hình thức 100% vốn nước ngoài. Tuy nhiên theo quy định của pháp luật hiện hành, một số mục tiêu kinh doanh của dự án chưa cho phép nhà đầu tư nước ngoài thực hiện đầu tư dưới hình thức này. Do vậy, về nguyên tắc cần xem xét các mục tiêu này dưới hình thức là đầu tư cơ sở hạ tầng để kinh ngành các mục tiêu vui chơi giải trí nhằm đảm bảo tuân thủ pháp luật chuyên ngành.

- Mục tiêu kinh doanh casino: Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thống nhất báo cáo Thủ tướng Chính phủ để xin ý kiến của Bộ Chính trị về chủ trương đối với mục tiêu kinh doanh Khu vui chơi giải trí có thưởng cho người nước ngoài trong dự án Khu du lịch, dịch vụ và vui chơi tổng hợp quy mô lớn tại Khu kinh tế Vân Đồn Do mục tiêu này là động lực quan trọng thu hút nhà đầu tư nên cần đưa yêu cầu chỉ được tiến hành xây dựng, vận hành, hoạt động casino" sau khi toàn bộ các mục tiêu kinh doanh khác đã được hoàn tất xây dựng và đi vào hoạt động kinh doanh trong báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ và Bộ Chính trị.

- Hiện nay, tại Quảng Ninh đang có hai (02) liên doanh đặt tại Khách sạn Hoàng Gia và Khách sạn Lợi Lai được Chính phủ cho phép hoạt động kinh doanh vui chơi điện tử có thưởng cho người nước ngoài có tính chất easino với quy mô nhỏ. Do vậy, đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu tỉnh Quảng Ninh báo cáo bổ sung về quản lý, điều hành hiệu quả hoạt động kinh doanh cũng như đánh giá các tác động trong thu hút khách du lịch và an toàn trật tự xã hội.

Các mục tiêu đào tạo (Trường đào tạo nghề du lịch khách sạn quốc tế, Học viện ẩm thực quốc tế…) của dự án chưa phù hợp với quy hoạch phát triển ngành. Trường cao đẳng nghề du lịch và dịch vụ Hải Phòng đã được chọn là trường dạy nghề trung tâm của khu vực Đông Bắc. Quảng Ninh cũng đã có một trường dạy nghề. Do vậy, nếu dự án được Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ đồng ý về chủ trương để triển khai, cần phải được các Bộ, ngành thẩm định cụ thể nội dung dự án cho phù hợp với quy hoạch.

Trên đây là một số ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, KHTC, HL.6.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác