546/BVHTTDL-DSVH

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG- Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

CÔNG VĂN Về việc ý kiến thỏa thuận Thuyết minh Dự án "Bộ sưu mẫu vật quốc gia về thiên nhiên Việt Nam

Kính gửi: Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Thực hiện nội dung Phiếu chuyển văn bản số 152/PCVB-BPCP, ngày 30/1/2011 của Văn phòng Chính phủ về việc chuyển Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, xử lý theo thẩm quyền và trả lời Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam việc xin ý kiến thỏa thuận Thuyết minh Dự án "Bộ sưu tập mẫu vật quốc gia về Thiên nhiên Việt Nam" (Công văn số 66/KHCNVN- VP, ngày 21/1/2011 của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

1. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thỏa thuận nội dung bản Thuyết minh Dự án "Bộ sưu tập mẫu vật quốc gia về Thiên nhiên Việt Nam" do Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam xây dựng nhằm thực hiện nhiệm vụ của kế hoạch xây dựng Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam.

Cơ sở pháp lý để thực hiện Dự án là: Quyết định số 156/2005/QĐ-TTg ngày 231/6/2005 phê duyệt Quy hoạch tổng thể hệ thống bảo tàng ở Việt Nam đến năm 2020 (trong đó Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam được quy ngạch là bảo tàng chuyên ngành cấp quốc gia) và Quyết định số 86/2006/QĐ-TTg ngày 20/4/2006 phê duyệt Quy hoạch tổng thể hệ thống bảo tàng thiên nhiên ở Việt Nam đến năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Để triển khai thực hiện Dự án "Bộ sưu rập mẫu vật quốc gia về Thiên nhiên Việt Nam", Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam lưu ý những vấn đề

- Cần khai thác, kế thừa thành quả từ các dự án về bảo vệ di sản văn hóa đặc biệt là di sản về thiên nhiên của các cơ quan, tổ chức có liên quan thuộc hệ thống bảo tàng thiên nhiên Việt Nam trong việc sưu tầm, xây dựng mẫu vật di sản thiên nhiên đã thực hiện trong những năm qua.

Ngoài tính pháp lý, để có cơ sở khoa học cho Dự án, cần xây dựng Báo cáo đánh giá các sưu tập hiện có của Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, xác định rõ đối tượng cần sưu tầm, hoàn thiện các bộ sưu tập hiện vật đã có cũng như xây dựng các bộ sưu tập mới có liên quan đến Đề cương Nội dung trưng bày Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Xác định rõ quan điểm, nguyên tắc của việc sưu tầm xây dựng sưu tập hiện vật, mẫu vật thiên nhiên của Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam là: Hiện vật phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và nội dung hoạt động của bảo tàng; Hiện vật quý hiếm có nguy cơ mai một; Hiện vật có giá trị thẩm mỹ; Hiện vật có nguồn gốc, xuất xứ, thông tin và có khả năng thẩm định xác minh có nội dung; Hiện vật không vi phạm đạo đức nghề nghiệp; Hiện vật hợp pháp theo quy định của luật pháp Việt Nam và quốc tế.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng có ý kiến để Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam làm cơ sở hoàn thiện, xem xét và quyết định phê duyệt Dự án./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh (để b/c);

-Lưu: VT, Cục DSVH, NC (7).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác