547/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 547/BVHTTDL-DSVH, ngày 26 tháng 02 năm 2013 Về việc đề xuất của UBND tỉnh Phú Thọ liên quan đến “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương” & việc điều chỉnh quy hoạch Khu di tích Đền Hùng.

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Phúc đáp công văn số 1201/VPCP-QHQT ngày 07/02/2013 của Văn phòng Chính phủ về việc có ý kiến đề nghị của UBND tỉnh Phú Thọ liên quan đến “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương”, sau khi nghiên cứu, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

Ủng hộ đề xuất của UBND tỉnh Phú Thọ về việc tổ chức Lễ đón bằng công nhận “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương” ở Phú Thọ’’ là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại vào dịp tổ chức Lễ hội Đền Hùng năm 2013.

Về đề xuất thành lập Ban chỉ đạo Trung ương để chỉ đạo việc xây dựng và thực hiện Chương trình hành động quốc gia bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương” đề nghị UBND tỉnh Phú Thọ chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các Bộ, ngành liên quan, bám sát kế hoạch với UNESCO, xây dựng kế hoạch, lộ trình chi tiết để thực hiện mà không nhất thiết phải thành lập Ban chỉ đạo Trung ương.

Về đề nghị điều chỉnh Quy hoạch Khu di tích lịch sử Đền Hùng: Ngày 28 tháng 12 năm 2012, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Công văn số 4699/BVHTTDL-KHTC gửi Văn phòng Chính phủ trong đó nêu rõ tại thời điểm hiện nay chỉ nên thống nhất chủ trương điều chỉnh Quy hoạch Khu di tích lịch sử Đền Hùng theo hướng kéo dài thời gian thực hiện các dự án đến năm 2020. Việc điều chỉnh quy hoạch phát triển khu di tích lịch sử Đền Hùng theo hướng mở rộng quy mô, khoanh vùng các phân khu chức năng nên tiến hành sau khi đánh giá chi tiết việc triển khai các dự án, những bất cập của quy hoạch cũ trước những yêu cầu đặt ra trong tình hình mới, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung và tỉnh Phú Thọ nói riêng.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng (để b/c);

-Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên

- Lưu: VT, DSVH, NTTT.7.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác