549 QĐ -TTG NGÀY 29 THÁNG 04 NĂM 2009

THỦ TƯỚNG Nguyễn Tấn Dũng Theo THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -

QUYẾT ĐỊNH về việc bố trí vốn và chỉ định thầu đối với các dự án đầu tư phục vụ Đại hội thể thao châu Á trong nhà lần thứ III

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỐ TRÍ VỐN VÀ CHỈ ĐỊNH THẦU ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ PHỤC VỤ ĐẠI HỘI THỂ THAO CHÂU Á TRONG NHÀ LẦN THỨ III

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch tại công văn số 790/ BVHTTDL-TCTDTT ngày 18 tháng 3 năm 2009, Bộ Kế hoạch Đầu tư tại công văn số 2530/BKH –LĐVX ngày 15 tháng 4 năm 2009, Bộ Tài chính tại công văn số 2079/BTC-ĐT ngày 24 tháng 2 năm 2009,

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.

1.       Giao Bộ Tài chính tạm ứng 574,2 tỷ đồng (năm trăm bảy mươi tư tỷ hai trăm triệu) từ nguồn ngân sách Trung ương để đầu tư thực hiện các dự án phục vụ Đại hội thể thao châu Á trong nhà lần thứ III (AI Games III) như đề nghị của các Bộ Kế hoạch Đầu tư, Tài chính, Văn hóa, Thể thao Du lịch, việc ứng vốn, quản lý và sử dụng vốn ứng thực hiện theo quy định hiện hành.

Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Tài chính bố trí vốn trong dự toán năm 2010 để hoàn trả Ngân sách nhà nước theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

2.       Về cơ chế chỉ định thầu

Đồng ý về nguyên tắc việc chỉ định thầu đối với các dự án cải tạo, nâng cấp các công trình phục vụ  AI Games III như đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại công văn số 790/ BVHTTDL-TCTDTT ngày 18 tháng 3 năm 2009.

Các Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, chịu trách nhiệm toàn diện về việc thực hiện chỉ định thầu, bảo đảm hoàn thành các công trình đúng tiến độ, chất lượng theo yêu cầu của AI Games III,

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Trưởng Ban Tổ chức AI Games III, các Bộ trưởng, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo,  Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố; Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Hải Dương, Bắc Ninh và Quảng Ninh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác