549 /QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật đón tứ tấu Sabino Orsini, Wallonie-Bruxelles, Bỉ biểu diễn tại Việt Nam

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu;
Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, ban hành theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Quyết định số 1973/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn;
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật, Cục Nghệ thuật biểu diễn phối hợp với Phái đoàn Wallonie-Bruxelles Hà Nội đón tứ tấu Sabino Orsini, Wallonie-Bruxelles, Bỉ biểu diễn tại Việt Nam kỷ niệm ngày Quốc tế Pháp ngữ.
Thời gian và địa điểm:
Nhà hát Lớn Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2016;
Trung tâm Văn hóa tỉnh Hà Nam, ngày 17 tháng 3 năm 2016;
Công viên Biển Phạm Văn Đồng, Đà Nang, ngày 20 tháng 3 năm 2016;
Trung tâm IDECAF, thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 3 năm 2016.
Điều 2. Về kinh phí:
Phái đoàn Wallonie-Bruxelles Hà Nội chịu toàn bộ chi phí vé máy bay quốc tế khứ hồi, đi lại nội địa, thù lao cho các nghệ sỹ và các chi phí ăn, ở, đi lại trong thời gian biếu diễn tại Việt Nam.
Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật, Cục Nghệ thuật biểu diễn chịu chi phí lễ tân, thù lao bồi dưỡng làm việc ngoài giờ cho cán bộ Trung tâm và các chi phí liên quan công tác tổ chức biểu diễn, trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp năm 2016 của Trung tâm.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Giám đốc Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Vương Duy Biên;
- Lưu: VT, HTQT, DThuy (8).

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác