549/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v thực hiện chương trình biếu diễn nghệ thuật phục vụ sự kiện Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và Phu nhân chủ trì chiêu đãi cấp Nhà nước nhân dịp IPU 132

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Đề án tổng thể số 87/ĐA-BTCIPU132 ngày 07 tháng 5 năm 2014 của Ban Tố chức IPU 132 về công tác chuấn bị và tổ chức Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 132 và các Hội nghị liên quan tại Hà Nội, Việt Nam;
Căn cứ Đề án số 173/ĐA-BTCIPU132 ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Ban Tổ chức IPU 132 về công tác lễ tân - sự kiện phục vụ IPU 132;
Căn cứ Đề án số 309/ĐA-TBLT ngày 03 tháng 02 năm 2015 của Tiểu ban Lễ tân-Sự kiện, Ban Tổ chức IPU 132 về công tác lễ tân phục vụ sự kiện Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và Phu nhân chủ trì chiêu đãi cấp Nhà nước nhân dịp IPU 132;
Căn cứ Đề án số 324/ĐA-TBLT ngày 11 tháng 02 năm 2015 của Tiểu ban Lễ tân-Sự kiện, Ban Tổ chức IPU 132 về việc tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng, phục vụ các sự kiện tại IPU 132;
Căn cứ Quyết định số 3757/QĐ-BVHTTDL ngày 10 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phân công nhiệm vụ lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các đơn vị trực thuộc tham gia công tác tổ chức Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 132 (IPU 132);
Căn cứ Quyết định, số 4209/QĐ-BVHTTDL ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch về việc bố sung thành phần, phân công nhiệm vụ đơn vị trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham gia công tác tổ chức Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 132 (IPU 132);
Căn cứ Quyết định số 289/QĐ-BVHTTDL ngày 02 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thành lập Ban Tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham gia công tác chuấn bị và tổ chức Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 132 (IPU 132);
Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, ban hành theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Quyết định số 1973/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc sửa đổi, bố sung Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam thực hiện chương trình biểu diễn nghệ thuật phục vụ sự kiện Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và Phu nhân chủ trì chiêu đãi cấp Nhà nước nhân dịp IPU 132.
- Thời gian: Ngày 31 tháng 3 năm 2015
- Địa điểm: Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội.
Điều 2. Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam phối hợp với Cục Nghệ thuật biểu diễn, Cục Hợp tác quốc tế và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện chương trình nghệ thuật nêu trên.
Điều 3. Mọi kinh phí liên quan do Ban Tổ chức Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 132 (IPU 132) cấp theo quy định và thực hiện theo Thông tư số 91/2014/TT-BTC ngày 14 tháng 7 năm 2014 của Bộ Tài chính quy định chế độ chi tiêu cho công tác chuấn bị và to chức Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 132.
Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan liên quan, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, HTQT, TQA (10).
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác