54/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thỏa thuận chủ trương và Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Nhà phục vụ tại di tích Thành cổ Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 4607/UBND-VX ngày 24 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị đề nghị thỏa thuận xây dựng Nhà phục vụ tại di tích Thành cổ Quảng Trị, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị (kèm Báo cáo kinh tế kỹ thuật nhận ngày 04 tháng 01 năm 2016). Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến thẩm định như sau:
Thỏa thuận chủ trương và Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Nhà phục vụ tại di tích Thành cổ Quảng Trị bằng nguồn vốn xã hội hóa.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý một số vấn đề sau:
- Nghiên cứu, giảm quy mô Nhà phục vụ để hài hòa với công trình Nhà đón tiếp hiện có„
- Điều chỉnh thiết kế hàng cột hiên từ cột vuông thành cột tròn. Các chi tiết trang trí diềm mái, lan can nên thiết kế tương đồng với các chi tiết trang trí tại Nhà đón tiếp để tạo sự thống nhất về kiến trúc.
- Thu nhỏ sân lát đá phía trước công trình Nhà phục vụ xuống dưới 9m.
- Hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật cần bổ sung thiết kế lối đi và tay vịn trợ giúp cho người khuyết tật, mặt bằng bố trí cây xanh, chi tiết bồn hoa xây mới và hệ thống cấp, thoát nước.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị được biết và chỉ đạo các cơ quan liên quan triển khai các bước tiếp theo theo quy định pháp luật hiện hành./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Sở VHTTDL tỉnh Quảng Trị;
- Lưu: VP, DSVH, VHN.07.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác