550/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v tổ chức chương trình múa đương đại “Lời thì thầm”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu;
Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du ban hành theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Quyết định 1973/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn và Giám đốc Ban quản lý Nhà hát Lớn Hà Nội,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho phép Ban quản lý Nhà hát Lớn Hà Nội phối hợp với Hội đồng Anh đón đoàn gồm 01 nghệ sỹ múa (quốc tịch Anh) và 03 kỹ thuật viên âm thanh, ánh sáng (quốc tịch Tây Ban Nha, Hoa Kỳ, Hà Lan) vào tổ chức chương trình múa đương đại “Lời thì thầm”.
Thời gian đón đoàn: từ ngày 21 đến ngày 29 tháng 3 năm 2016
Thời gian và địa điểm biểu diễn: 20h ngày 23 tháng 3 năm 2016 tại Nhà hát Lớn HàNọi.
Điều 2. Về kinh phí:
Ban quản lý Nhà hát Lớn Hà Nội chịu chi phí: tổ chức và phục vụ biểu diễn, in ấn quảng cáo và truyền thông cho chương trình, đi lại nội địa cho đoàn tại Hà Nội trích từ nguồn thu của Ban quản lý; Phía Hội đồng Anh chịu chi phí: vé máy bay quốc tế, ăn, ở, thù lao nghệ sỹ, bảo hiểm, visa, thuê Nhà hát cho việc luyện tập và biểu diễn.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Giám đốc Ban quản lý Nhà hát Lớn Hà Nội và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Vương Duy Biên;
- Lưu: VT, HTQT, THV (7).
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác