552/QĐ-BVHTTDL

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC, Nguyễn Danh Thái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Kế hoạch tuyên truyền hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch năm 2010

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định 2794/QĐ-BVHTTDL ngày 23 tháng 6 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; về việc phê duyệt Đề án tuyên truyền hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch giai đoạn 2008-2011;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng,

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.  Phê duyệt Kế hoạch tuyên truyền hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch năm 2010 kèm theo sau.

Điều 2. Kinh phí thực hiện trích từ ngân sách sự nghiệp tại Văn phòng Bộ. 

Điều 3. Chánh Văn phòng, Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính. Chánh Thanh tra, thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Lãnh đạo Bộ;

-Các đơn vị có liên quan;

-Lưu: VT- THTT (18)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác