553/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG -Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc Tặng giải thưởng cho các tác phẩm trong Cuộc thi sáng tác các phẩm văn học nghệ thuật hưởng ứng cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Đề án số 451/ĐA-BVHTTDL ngày 19 tháng 02 năm 2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về Cuộc thi sáng tác tác phẩm văn học nghệ thuật hưởng ứng cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội (2008-2010);

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng giải thưởng cho các tác phẩm tham dự Cuộc thi sáng tác tác phẩm văn học nghệ thuật hưởng ứng cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội như sau:

1. Sân khấu:

- Tặng 03 giải Nhì cho 03 tác phẩm kèm theo số tiền thưởng cho mỗi tác phẩm là 60.000.000đ (Sáu mươi triệu đồng chẵn), có danh sách kèm theo.

-Tặng 04 giải Ba cho 04 tác phẩm kèm theo số tiền thưởng cho mỗi tác phẩm kèm theo số tiền thưởng cho mỗi tác phẩm là 40.000.000đ (Bốn mươi triệu đồng chẵn), có danh sách kèm theo.

2. Múa:

+ Kịch múa:

-Tặng 02 giải Nhì cho 02 tác phẩm kịch múa kèm theo số tiền thưởng cho mỗi giải Nhì là 40.000.000đ (Bốn mươi triệu đồng), có danh sách kèm theo.

- Tặng 01 giải Ba cho 01 tác phẩm kịch múa kèm theo số tiền thưởng là 30.000.000đ (Ba mươi triệu đồng chẵn), có danh sách kèm theo.

+ Kịch múa ngắn:

- Tặng 01 giải Ba cho 01 tác phẩm kịch múa ngắn kèm theo số tiền thưởng là 10. 000.000đ (Mười triệu đồng chẵn), có danh sách kèm theo.

3. Âm nhạc:

+ Khí nhạc:

- Tặng 01 giải Nhì cho 01 tác phẩm khí nhạc kèm theo số tiền thưởng là 40.000.000đ (Bốn mươi triệu đồng chẵn), có danh sách kèm theo.

+ Hợp xướng.

- Tặng 03 giải Ba cho 03 tác phẩm hợp xướng kèm theo số tiền thưởng cho mỗi giải Ba là 20.000.000đ (Hai mươi triệu đồng chẵn), có danh sách kèm theo.

+ Ca khúc:

-Tặng 01 giải Nhì cho 01 tác phẩm ca khúc kèm theo số tiền thưởng là 15.000.000đ (Mười lăm triệu đồng chẵn), có danh sách kèm theo.

- Tặng 05 giải Ba cho 05 tác phẩm ca khúc kèm theo số tiền thưởng cho mỗi giải Ba là 10.000.000đ (Mười triệu đồng chẵn), có danh sách kèm theo.

Điều 2. Tiền thưởng được chi từ nguồn ngân sách sự nghiệp của Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, tác giả có tác phẩm được giải thưởng trong danh sách kèm theo ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-BT Hoàng Tuấn Anh (để b/c)

-Lưu: VT- NTBD,Thg.30

 

Danh sách các tác giả đạt giải

Cuộc thi sáng tác các tác phẩm văn học Nghệ thuật hưởng ứng Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

(Kèm theo Quyết định Số 553/QĐ-BVHTTDL, ngày 09 tháng 02 năm 2010

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

1. Sân khấu:

- Giải nhất Không có

-Giải nhì: Có 03 giải kèm theo tiền thưởng cho mỗi giải là 60. 000 000đ

* Tác giả Nguyễn Quang Lập - Kịch bản tỉnh sử “Ngàn năm"

* Tác giả Chu Thơm - Kịch bản “Giai nhân và anh hùng"

* Tác giả Trần Đình Ngôn - Kịch bản “Danh chiếm bảng vàng"

- Giải ba: Có 04 giải kèm theo tiền thưởng cho mỗi giải là 40 000 000đ

* Tác giả Nguyễn Anh Biên - Kịch bản “Đại thần Thăng Long"

* Tác giả Nguyễn Đăng Thanh - Kịch bản “Lý Thái Tổ dời đô"

* Tác giả Văn Sử - Kịch bản “Chuyên gánh giang sơn"

* Tác giả Lê Duy Hạnh - Kịch bản “Dời đô"

II. Múa:

1. Kịch múa:

- Giải nhất Không có

-Giải nhì: Có 02 giải kèm theo tiền thưởng cho mỗi giải là 40.000.000đ

* Tác giả Ứng Duy Thịnh - Kịch múa "Mệnh trời tình đất".

* Tác giả Thái Phiên - Kịch múa “Ngọn lửa Hà thành".

-Giải ba: Có 01 giải kèm theo tiền thưởng là 30.000.000đ.

* Tác giả Ng. Bá Thái - Kịch múa “Hà Nội - cảo thơm ngàn năm văn hiến"

2. Kịch bản múa ngắn:

-Giải nhất: Không có

-Giải nhì Không có

-Giải ba: Có 01 giải kèm theo tiền thưởng là 10. 000.000đ

* Tác giả: Khánh Toàn, Diệu Linh - Kịch bản múa ngắn "Hà Nội - mùa đông năm 46".

III. Âm nhạc:

1.       Khí nhạc:

-Giải nhất: Không có

-Giải ba: Có 01 giải kèm theo tiền thưởng là 40 000.000đ

* Tác giả Nguyễn Thiếu Hoa - Tác phẩm "Thăng Long ngàn năm hội ngộ"

-Giải ba: Không có

2.       Hợp xướng:

-Giải nhất: Không có

-Giải nhì Không có

-Giải ba: Có 03 giải kèm theo tiền thưởng mỗi  là 20 000.000đ

*Tác giả Đinh Quang Hợp - Tác phẩm “”Việt Nam tình non nước"

* Tác giả Nguyễn Hà Hải - Tác phẩm : “Thăng Long - Hà Nội mở hội ngàn năm’’

3. Ca khúc:

- Giải nhất: Không có.

- Giải nhì: Có 01 giải kèm theo tiền thưởng là 15. 000.000đ

*Tác giả Trần Mạnh Hùng - Tác phẩm “Ơi mẹ làng Sen"

- Giải ba: Có 05 giải kèm theo tiền thưởng cho mỗi  là 10. 000.000đ

* Tác giả Đỗ Hoà An - Tác phẩm “Mặt trời trên Khuê Văn Các"

* Tác giả Nguyễn Công Minh - Tác phẩm "Công đức vua Hùng’’

* Tác giả Lê Tịnh - Tác phẩm "Hương trầm tháng chạp"

* Tác giả Vũ Duy Cương - Tác phẩm "Lên non".

* Tác giả Lê Mây - Tác phẩm "Trăng về phố".

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác