553/TB-VP

TLBT,Phó CVP Phan Đình Tân Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Số: 553/TB-VP ngày 12 tháng 12 năm 2013 Kết luận của Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn tại cuộc họp về xây dựng dự thảo Thông tư quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số Điều của Nghị định số 05/2011/NĐ-CP của Chính phủ về Công tác dân tộc

 

Ngày 11/12/2013, tại Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn đã chủ trì cuộc họp về xây dựng dự thảo Thông tư quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số Điều của Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ về Công tác dân tộc (gọi tắt là Nghị định 05/2011/NĐ-CP). Tham dự cuộc họp có lãnh đạo và đại diện các đơn vị: Tổng cục Thể dục thể thao, Tổng cục Du lịch, Cục Nghệ thuật biểu diễn, Cục Di sản văn hoá, Cục Văn hoá cơ sở, Cục Điện ảnh, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ Văn hoá dân tộc, Vụ Pháp chế, Vụ Thư viện, Văn phòng Bộ.

Sau khi nghe Vụ trưởng Vụ Văn hoá dân tộc trình bày quá trình xây dựng dự thảo Thông tư và ý kiến của các đại biểu dự họp, Thứ trưởng kết luận:

1) Vụ Văn hoá dân tộc, Vụ Pháp chế rút kinh nghiệm về việc triển khai và đôn đốc xây dựng dự thảo Thông tư quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số Điều của Nghị định số 05/2011/NĐ-CP, lãnh đạo Bộ đã có nhiều cuộc họp và văn bản nhắc nhở.

2) Giao Vụ Văn hoá dân tộc đề xuất kiện toàn và đổi tên Tổ công tác xây dựng chương trình, kế hoạch và các văn bản hướng dẫn triển khai Nghị định số 05/2011/NĐ-CP thành Tổ Biên tập theo quy định, báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định trước ngày 15/12/2013.

3) Đồng ý gia hạn thời gian hoàn chỉnh dự thảo Thông tư quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số Điều của Nghị định số 05/2011/NĐ-CP trình Bộ trưởng xem xét, ban hành trong Quý I/2014. Vụ trưởng Vụ Văn hoá dân tộc chịu trách nhiệm về tiến độ, nội dung dự thảo Thông tư theo quy định và chỉ đạo của lãnh đạo Bộ.

4) Hàng tuần, Vụ Văn hoá dân tộc tổng hợp, có văn bản báo cáo lãnh đạo Bộ về tình hình xây dựng dự thảo Thông tư quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số Điều của Nghị định số 05/2011/NĐ-CP (gửi qua Văn phòng Bộ để tổng hợp, báo cáo giao ban lãnh đạo tuần).

5) Giao Vụ Pháp chế hướng dẫn, đôn đốc Vụ Văn hoá dân tộc và các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn chỉnh dự thảo Thông tư quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số Điều của Nghị định số 05/2011/NĐ-CP.

6) Giao Văn phòng Bộ cập nhật, tổng hợp tình hình xây dựng dự thảo Thông tư quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số Điều của Nghị định số 05/2011/NĐ-CP, báo cáo lãnh đạo Bộ tại cuộc họp giao ban hàng tuần đến khi Thông tư được Bộ trưởng ban hành.

Văn phòng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng (để báo cáo);

- Các đơn vị: TCTDTT, TCDL,

Cục NTBD, Cục NTBD, Cục DSVH,

Cục VHCS, Cục ĐA, Vụ KHTC, Vụ PC,

Vụ TV, VP Bộ, Vụ VHDT, Vụ TĐKT.

- Lưu: VT, VP(THTT) NTS(25).

 

                                                                               

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác