5547/VPCP -KTTH

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM PHÓ CHỦ NHIỆM Nguyễn Hữu Vũ Theo Văn phòng Chính phủ -

CÔNG VĂN của Văn phòng Chính phủ về việc xây dựng hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể "Hát Xoan Phú Thọ" đệ trình Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO

CÔNG VĂN 5547/VPCP-KGVX CỦA VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC XÂY DỰNG HỒ SƠ DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ "HÁT XOAN PHÚ THỌ" ĐỆ TRÌNH TỔ CHỨC KHOA HỌC, GIÁO DỤC VÀ VĂN HÓA CỦA LIÊN HỢP QUỐC (UNESCO

 

Kính gửi:

-          Bộ: Văn hoá Thể thao và Du lịch

-          Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ

Xét đề nghị của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (công văn số 1796/BVHTTDL-DSVH ngày 9 tháng 6 năm 2009) và của Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ (công văn số 1517/UBND-VX2 ngày 5 tháng 6 năm 2009) về việc xây dựng hồ sơ Di sản văn hoá phi vật thể  “Hát Xoan Phú Thọ" trình Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hoá của Liên hiệp quốc (UNESCO) xem xét đưa vào danh sách di sản văn hoá phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp, Phó Thủ tuớng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch hướng dẫn Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ xây dựng hồ sơ “Hát Xoan Phú Thọ" trình Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hoá của Liên hiệp quốc (UNESCO) xem xét đưa vào danh sách di sản văn hoá phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-TTg CP, các PTTg;

-VPCP: BTCN, các PCN,

-các Vụ: QHQT, TH, Cổng TTĐT

-Lưu:VT, KGVX (3), DVT 22

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác