554/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v tu bổ di tích đền thờ Nguyễn Biên, huyện Cẩm Xuyên, tinh Hà Tĩnh

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 5474/UBND-XD ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đề nghị thỏa thuận chủ trương và thẩm định Báo cáo kinh, tế-kỹ thuật Dự án tu bổ, chống xuống cấp di tích Đền thờ Nguyễn Biên, xã cẩm Huy, huyện cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh (kèm theo hồ sơ). Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
1. Thống nhất chủ trương lập Dự án tu bổ, tôn tạo di tích Đền thờ Nguyễn Biên do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đề xuất.
2. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý một số vấn đề sau:
- Nội dung Dự án đề cập đến việc tu bổ, tôn tạo các hạng mục gốc của di tích, do đó, theo quy định tại Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ Quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, Hồ sơ cần lập thành Dự án tu bổ, tôn tạo di tích, nội dung Dự án thực hiện theo Điều 19 của Nghị định này và các Điều 17, 18, 19, 20, 21 của Thông tư số 18/2012/TT-BVHTTDL ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bố, phục hồi di tích.
Theo đó, Hồ sơ Dự án cần bổ sung và làm rõ các nội dung sau: Báo cáo khảo sát hiện trạng (tổng thể di tích và từng hạng mục công trình); ảnh chụp hiện trạng; bản vẽ hiện trạng và bản vẽ phương án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích; thuyết minh (phương án tu bổ, phục hồi, xây mới, các giải pháp kỹ thuật, vật liệu và phương án thiết kế hạ tầng kỹ thuật, phòng chống mối mọt, phòng chống cháy...).
- Giữ nguyên cấu trúc gỗ của công trình, vật liệu thay thế cần có cùng chủng loại với vật liệu gốc, các trang trí bằng vữa, đá được tu bổ, phục hồi trên cơ sở hiện trạng hiện còn tại di tích và tham khảo một số công trình tương tự khác ở địa phương để làm mẫu thiết kế.
- Không lát, ốp bệ thờ bằng đá granit tự nhiên; sơn giả gỗ cột và mái.
- Việc phục hồi son trong và ngoài nhà Thượng điện cần dựa trên các cơ sở khoa học.
- Bổ sung kích thước trong các bản vẽ.
- Lưu ý văn phong và sử dụng từ ngữ trong Hồ sơ.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh biết và chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của tỉnh triến khai lập Dự án tu bố di tích đền thờ Nguyễn Biên trên cơ sở điều chỉnh Báo cáo kinh tế-kỹ thuật theo nội dung góp ý nêu trên để Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch xem xét, thỏa thuận theo quy định của pháp luật hiện hành./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- S VHTTDL tỉnh Hà Tĩnh;
- Lưu: VT, DSVH, VHN.09.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác