554/TB-VP

TLBT, CVP Phan Đình Tân Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ngày 16 tháng 9 năm 2015, tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đã chủ trì buổi họp Ban Chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin nghe báo cáo tình hình triển khai hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ. Cùng dự buổi làm việc có Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo và cấp trưởng các cơ quan đơn vị là thành viên Ban Chỉ đạo.
Sau khi nghe Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường báo cáo và các ý kiến của các thành viên dự họp, Bộ trưởng kết luận:
1. Ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực của Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường cùng các cơ quan, đơn vị liên quan đã tích cực triển khai các nhiệm vụ được giao, đảm bảo hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin của Bộ có những biến chuyển tích cực và gắn với công tác cải cách hành chính.
2. Để duy trì và phát triển những chỉ tiêu đã đạt được và đẩy mạnh hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin một cách có hiệu quả, yêu cầu các đơn vị tập trung các nhiệm vụ sau:
2.1. Về trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị (website).
Giao Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường:
- Chủ trì, hướng dẫn và phối hợp với Vụ Thư viện, Vụ Văn hoá dân tộc, Vụ Gia đình, Văn phòng Bộ để lựa chọn giải pháp, xây dựng và tích hợp website lên Cổng Thông tin điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Thời gian hoàn thành trong tháng 12 năm 2015.
- Tổ chức hướng dẫn chuẩn kỹ thuật công nghệ thông tin của việc nâng cấp trang thông tin điện tử Cục Hợp tác quốc tế đảm bảo theo quy định và tính kết nối với Cổng TTĐT Bộ. Thời gian hoàn thành trong tháng 12 năm 2015.
2.2. Hạ tầng mạng WAN
Giao Trung tâm Công nghệ thông tin dứt điểm dự án CPNet. Bàn giao hệ thống trang thiết bị đảm bảo hạ tầng kỹ thuật kết nối mạng WAN giữa Bộ với các Sở; giữa Bộ với các cơ quan, đơn vị trực thuộc. Thời gian hoàn thành trong tháng 10/2015.
2.3. Cơ sở dữ liệu dữ liệu chuyên ngành (CSDL)
a. Giao Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường tổ chức xây dựng chuẩn hoá CSDL theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông và quy định riêng của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đảm bảo tích hợp được với Cổng Thông tin điện tử Bộ cung cấp cho các đơn vị.
b. Giao Trung tâm CNTT tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nhân lực của đơn đơn vị có nhiệm vụ xây dựng CSDL.
c. CSDL thuộc Lĩnh vực văn hóa, gia đình:
Giao để có thể tích hợp với Cổng TTĐT Bộ.
Các đơn vị khác giao Trung tâm Công nghệ thông tin thực hiện xây dựng CSDL hoặc các cơ quan, đơn vị thực hiện thuê dịch vụ xây dựng CSDL theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
d. CSDL thuộc Lĩnh vực Du lịch:
Giao Trung tâm Thông tin Du lịch tiếp tục hoàn thiện CSDL đang có (về doanh nghiệp lữ hành, hướng dẫn viên du lịch, cơ sở lưu trú từ 3 đến 5 sao). Trong thời gian tới, mở rộng CSDL về cơ sở lưu trú từ 1 sao trở lên và xây dựng CSDL phục vụ báo cáo, thống kê trong lĩnh vực du lịch.
đ. CSDL thuộc Lĩnh vực Thể dục thể thao
Giao Trung tâm Thông tin Thể dục thể thao tiếp tục hoàn thiện CSDL; xây dựng và hoàn thiện CSDL kết quả thi đấu theo lộ trình: 2016 là khu vực ASEAN,
2.4. Dịch vụ hành chính công mức độ 3 hoàn thành trong năm 2016
a. Giao Văn phòng Bộ chịu trách nhiệm đưa việc cấp phép thực hiện cung cấp dịch công mức độ 3 lên Cổng TTĐT Bộ đồng thời tích hợp lên Cổng dịch vụ công Quốc gia.
b. Giao Cục Văn hóa cơ sở xây dựng hệ thống và hướng dẫn thực hiện qua mạng điện tử trên toàn quốc đối với việc cấp phép quảng cáo ngoài trời.
c. Giao Cục Nghệ thuật biểu diễn xây dựng hệ thống và hướng dẫn thực hiện qua mạng điện tử trên toàn quốc đối với việc cấp phép tổ chức thi người đẹp, người mẫu; cấp phép cho tổ chức, cá nhân nước ngoài vào Việt Nam biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; cấp phép phổ biến tác phẩm âm nhạc, sân khấu sáng tác trước năm 1975 hoặc .
d. Đến tháng 12 năm 2015, các cơ quan khác có thủ tục hành chính nghiên cứu xây dựng kế hoạch cung cấp dịch vụ công mức độ 3 đảm bảo đạt 100% đến năm 2020, các dịch vụ công được cung cấp ở mức độ cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức xử lý hồ sơ trên môi trường mạng.
đ. Trong những năm tiếp theo lựa chọn một số dịch vụ công, ưu tiên những dịch vụ trọng điểm, bức thiết, liên quan đến người dân, doanh nghiệp cung cấp ở mức độ 4, cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí trực tuyến và nhận kết quả trực tuyến hoặc qua đường bưu điện.
2.5. Về nguồn nhân lực công nghệ thông tin
Giao Vụ Tổ chức, cán bộ:
- Phối hợp Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường và các Trung tâm xây dựng và đề xuất kế hoạch thi nâng ngạch cho kỹ sư công nghệ thông tin.
- Phối hợp Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường nghiên cứu đổi mới mô hình hoạt động của Trung tâm Công nghệ thông tin nhằm không lãng phí nguồn nhân lực, hỗ trợ nhân lực công nghệ thông tin cho các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, báo cáo Lãnh đạo Bộ.
2.6. Nâng cao chất lượng cán bộ làm công nghệ thông tin
Giao Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường:
- Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin, Trung tâm Thông tin Thể dục thể thao, Trung tâm Thông tin Du lịch xây dựng Kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức. Chỉ đạo và phối hợp với Trung tâm Thông tin Thể dục thể thao đào tạo nhân lực thuộc lĩnh vực Thể dục thể thao; Trung tâm Thông tin Du lịch đào tạo nhân lực thuộc lĩnh vực Du lịch; Trung tâm Công nghệ thông tin đào tạo nhân lực thuộc lĩnh vực văn hóa, gia đình;
- Thành lập Đoàn khảo sát đánh giá toàn diện về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin, an toàn thông tin... tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ nhằm xây dựng tiêu chí, quy trình đánh giá hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, an toàn thông tin hàng năm tại cơ quan, đơn vị thuộc Bộ. Thời gian thực hiện từ Quý IV năm 2015 đến Quý II năm 2016.
- Xây dựng kế hoạch khảo sát và học tập kinh nghiệm về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin (chính phủ điện tử, dịch vụ hành chính công, an toàn thông tin, khai thác dữ liệu chuyên ngành...) tại Nhật Bản, Hàn Quốc. Thời gian thực hiện từ Quý IV năm 2015 và đến hết Quý II năm 2016.
2.7. Cơ chế chính sách
Cấp trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ về kinh phí đối với các cán bộ thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin của đơn vị mình.
2.8. Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, chủ trì rà soát kế hoạch 2016-2020, tiếp tục bổ sung một số nhiệm vụ cấp bách vào Kế hoạch tổng thể ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2016 - 2020 theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông: Chính phủ điện tử, an toàn thông tin, kết nối Cổng thông tin một cửa quốc gia.
2.9. Vụ Kế hoạch, Tài chính phối hợp với Văn phòng Bộ tiếp tục thực hiện kế hoạch kết nối Cổng thông tin Hải quan một cửa quốc gia theo Cơ chế một cửa quốc gia theo kế hoạch của Bộ đã được phê duyệt.
2.10. Sử dụng hộp thư điện tử công vụ
Giao Văn phòng Bộ từ nay đến cuối năm 2015:
- Khảo sát đánh giá việc sử dụng hộp thư điện tử công vụ: hòm thư @chinhphu.vn; @cinet.gov.vn; @tdtt.gov.vn; @vietnamtourism.gov.vn; các hệ thống email công vụ khác của cơ quan, đơn vị. Hướng dẫn để sử dụng hiệu quả trao đổi văn bản điện tử trên môi trường mạng như giấy mời họp, tài liệu, báo cáo phục vụ các cuộc họp, công văn...
- Tổng kết đánh giá về việc phối hợp với các đơn vị trong việc đưa tin trên các chuyên trang, chuyên mục, mục thuộc Cổng Thông tin điện tử Bộ.
2.11. Yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị:
- Khi phát hành Văn bản đóng dấu đỏ (trừ văn bản Mật và Tuyệt Mật) gửi kèm file điện tử để Cổng TTĐT Bộ phát hành song song trên môi trường mạng.
- Văn bản Mật, Tuyệt Mật chỉ soạn thảo trên máy tính không kết nối mạng, đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin theo quy định.
2.12. Giao Vụ Kế hoạch, Tài chính đảm bảo kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ công nghệ thông tin nêu trên.
Văn phòng Bộ thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và triển khai thực hiện đúng tiến độ, đảm bảo hiệu quả và tiết kiệm./.
 
Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- TT Đặng Thị Bích Liên (để báo cáo);
- Các đơn vị thuộc Bộ;
- Trung tâm CNTT;
­- Lưu: VT, THTT, TM.40.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác